Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler
Şäher häkimliginiň polat çarçuwaly köçe çyra polýuslary we ýaýlary svetofor gui ...Şäher häkimliginiň polat çarçuwaly köçe çyra polýuslary we ýaýlary svetofor gui ...
01

Şäher häkimliginiň polat çarçuwaly köçe çyra polýuslary we ýaýlary svetofor gui ...

2022-02-24
Munisipal polat çarçuwaly köçe çyra polýuslary we ýaýlar Svetofor çyra gollanma tagtalary Billboard Trafik belgisi polýus ýol belgisi polýusy, awtoulag ýol belgisi sütüni hökmünde hem bellidir, sütüniň hereket liniýasyny görkezmek üçin ulanylýan awtoulag ýolunyň iki tarapy, ýol belgisi polýus polat bilen işlenýär turba, galvanizli bejergiden soň ýer. Bellik ýazgylarynyň klassifikasiýasy Traffol belgilerinde köplenç bir sütünli ýol belgileri, köp sütünli ýol belgileri bar. Sütün belgisiniň içki gyrasy ýoluň gurluşyk çägine girip bilmez, adatça ýoluň ýa-da pyýada gyrasyndan ýa-da kirli ýoluň egninden 25 sm uzaklykda bolmaly däldir; ýoluň üstü bölünýär: tizlikli ýol 5500 mm-den az bolmaly däldir, milli awtoulag ýoly we welaýat ýoly 5000 mm-den az bolmaly däldir. Uly awtoulaglaryň köp bölegi bolan şäher ýollarynda aşaky gyradan beýiklige çenli beýiklik hakyky ýagdaýa görä täsirli bolup biler, ýöne 120 sm-den pes bolmaly däldir. Sazlama pyýada we motorly däl ulaglar bilen ýoluň gyrasynda bolsa, sazlaýyş beýikligi 180 sm-den uly bolmaly. Polýusyň beýikligi 5 metrden 15 metre çenli polýusyň görnüşi Tegelek konus; Sekizburç şekilli; Göni kwadrat; Turbaly basgançak; Şahlar zerur şekilde bukulan we awtomatiki usulda kebşirleýji maşyn bilen uzynlygyna kebşirlenýän polatdan ýasalýar Bracketler / Arm Müşderileriň talaplaryna görä bir ýa-da goşa ýaýly / gol şekilli we ölçegdedir Uzynlygy 14 metre çenli bir gezek diwaryň galyňlygy 2,5 mm 20mm kebşirlemek Öňki kemçilik synagyndan geçdi. Içerki we daşarky goşa kebşirlemek kebşirlemegi owadanlaşdyrýar. CWB-ni birleşdirmegiň halkara kebşirleme standarty bilen polýusyň goýmak tertibi, içki flanes re modeimi, ýüzbe-ýüz re modeim bilen birleşmegini tassyklaýar. Esasy plastinka oturdylan esasy plastinka, müşderileriň islegine görä labyr bolt we ölçeg üçin deşikli inedördül ýa-da tegelek görnüşde. Ounder gurnalan Müşderileriň islegine görä ýer astynda gömülen uzynlyk. Galvanizasiýa Hytaýyň standart GB / T 13912-2002 ýa-da ASTM A123, IS: 2626-1985 standartlaryna laýyklykda ortaça 80-100µm galyňlygyndaky gyzgyn dip galvanizasiýasy. Poroşok örtük Arassa poliester poroşok boýagy, RAL Reňk stardanyna görä reňk hökmanydyr. windResistance GB / T 1591-1994-e görä 160Km / sag önümçilik Aganist ýel basyşy. Hil gözegçiligi ISO9001-2008 akymyna görä hiline gözegçilik edýäris. Önümiň spesifikasiýalara / ülňülere laýyklygyny üpjün etmek üçin önümçiligiň her bir döwründe hil ulanylýar. Çig mal tapgyryndan taýýar önüme we eltişe çenli kesgitlenen proseduralara laýyklykda ýokary hünärli gözleg inersenerleri tarapyndan seresaply barlaglar geçirilýär. Minaralaryň prototipini ýygnamak zawodda amala aşyrylýar. Columneke sütünli ulag belgisi polýus Bir sütünli ulag belgisi sütüni, orta we kiçi göwrümli duýduryş, bildirişler, görkezmeler, ugruň alamatlary we kiçi ugur alamatlary üçin sütüne oturdylan bellik tagtasydyr. Köp sütünli ulag belgisi polýusy Köp sütünli ulag belgisi polýusy iki ýa-da has köp sütüne oturdylan bellik tagtasy bolup, gönüburçly görkezme ýa-da ugur belgisi üçin amatly. Armarag görnüşli ulag belgisi polýus Cantilever ýol belgisi polýusy - F ýol belgisi polýusy, T belgisi polýus. Kantilweriň ulag belgisi polýusy, kantilwerde oturdylan bellik plastinkasydyr we belginiň aşaky gyrasynyň ýerden beýikligi ýol bilen kesgitlenen arassalaýyş beýikliginden ýokary bolmalydyr.
jikme-jiklikleri gör
Polat gurluşlaryň polat çarçuwaly dizaýny we meşhur arkanyň gurluşygy ...Polat gurluşlaryň polat çarçuwaly dizaýny we meşhur arkanyň gurluşygy ...
01

Polat gurluşlaryň polat çarçuwaly dizaýny we meşhur arkanyň gurluşygy ...

2021-04-30
Polat gurluşlaryň polat çarçuwaly gurluşyk dizaýny Meşhur binagärlik firmasy tarapyndan çalt jikme-jiklik: 1. Specialöriteleşdirilen we tejribeli dizaýn we jikme-jiklik topary 2. Hakyky arzan bahadan hatda nol bahasy bilen ajaýyp dizaýn hili 3. Esasanam prefab polat ussahanasy / polatdan ýasalan dizaýn 4. ASTM, GB, JIS ýaly dürli dizaýn standartlary bar 5. FAMOUS Esasy artykmaçlyklaryny düýbünden özleşdiriň: l Elýeterli dizaýn we gurmak ulgamy l Içerki we daşary ýurt gurluşyk we gurluşyk pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe dolandyryş ulgamy l Öz wagtynda býudjet we aşa pes maslahat beriş hyzmaty deslapky sitata üçin aşakda maglumat iberiň: 1. Hyzmatyň gerimi, ýagny umumy meýilnamalaşdyrmakdan, binagärlik dizaýnyna, gurluş dizaýnyna, suw we elektrik dizaýnyna, ýyladyş we howa çalşygy dizaýny we ş.m. doly ýa-da bölekleýin 2 Dizaýn edilmeli bina ýa-da gurluş stili, başgaça aýdylanda dizaýn çylşyrymlylygyny düşündirmek üçin. 3. Adaty talaplary dizaýn ediň. Hytaý, ABŞ, Europeewropa, Awstraliýa we ş.m. dürli standartlaşdyrylan talaplara laýyklykda dizaýn edip bileris. 4. Dürli gurluşyk meýdançalary we ölçegleri, şeýle hem hödürlenýän funksiýa we ş.m. Elýeterli dizaýn standarty: Daşary ýurt taslamalarynyň köp ýyllyk işinden soň, FAMOUS daşary ýurt gurluşyk taslamalarynyň dizaýnynda baý tejribä eýe we ASTM, JIS, BS, EU, AS / NZS we ş.m. esasanam Amerikanyň tarapynda. we Europeewropa dizaýn standartlary, gaty tejribeli we ökde. Polat gurluşyk meýdanyndan mysal almak. Hytaý polat materialy bilen Amerikan Standard materialynyň ýa-da IPE (Standardewropa Standard) materialynyň arasyndaky tapawut bilen deňeşdirilende, FAMOUS polat şöhlesini çalyşmak üçin kämillik ulgamyna eýe. Başga sözler bilen aýdanyňda, hatda bize islendik standart tarapyndan düzülen çyzgylary hödürlärsiňiz, FAMOUS Hytaýda ýasama zerur bolsa hasaplanylandan soň islendik ýörite ölçeg ululygynyň ýerine hytaý polat böleklerini ulanyp biler ýa-da müşderiniň islegine görä dizaýn etmek üçin asyl ýurt materiallaryny ulanyp biler. FAMOUS meýilnamalaşdyrmak, in engineeringenerçilik dizaýny we maslahat beriş, EPC we gurluşyk taslamalarynyň tutuş hyzmaty bilen meşgullanýar. FAMOUS-yň iş çäkleri gurluşyk pudagynyň dürli ugurlaryny, şol sanda ýel, gün, elektrik, nebithimiýa ýatagy, infrastruktura tarapy, täjirçilik we ýaşaýyş jaý emläk pudagy, dag-magdan we tehnika pudagy we ş.m. ýaly ugurlary öz içine alýar. ýerasty kosmos ösüşine, meýilnamalaşdyryş, binagärlik, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, şäher peýza .y, geotehniki in engineeringenerçilik, gözleg, gözleg synagy, gurluşyk dolandyryşy, EPC we ş.m. üns berýäris. FAMOUS-yň hemmetaraplaýyn güýji şäher häkimliginiň in engineeringenerçilik kompaniýalarynyň arasynda boldy Hytaýda. Esasy iş in Engineeringenerçilik geňeşi Taslamany meýilleşdirmek / Taslama teklibini düzmek / Tehniki-ykdysady esaslandyryş hasabatyny düzmek / Meýilnamalaşdyrmak we dizaýn geňeşi / Taslama teklipleri / Taslama gözegçiligi / Taslama gözegçiligi / Taslamany dolandyrmak / Taslamany bahalandyrmak meýilnamalaşdyrmak Şäher meýilnamasy / Şäher meýilnamasy / Meýilnamalaşdyrmak jemgyýetçilik üçin / Ösüş zolagyny meýilleşdirmek Gurluşyk dizaýny / identaşaýyş dizaýny / Jemgyýetçilik binasynyň dizaýny / Senagat binasynyň dizaýny Şäher dizaýny Baş şäher in engineeringenerçilik dizaýny / Şäher gazy we senagat gaz meýilnamasy / Lagym we zibil taşlaýyş dizaýny / Roadol we köpri dizaýny Bellik: aboveokarda agzalanlar işleriň gerimi ylmy tehnologiýa gözleglerini, gozgalmaýan emläk ösüşini we taslama gurluşyk işini öz içine almaýar. Tradeörite söwda dizaýny Gurluşyk intellektual dizaýny / Peýzacape dizaýny / Içerki dizaýn / Gurluşyk çyzgysyny barlamak bölümi Standart dizaýn Standartlaryň we kodlaryň formulasy / Standart çyzgy dizaýny Gurluşyk tehnologiýasy Greenaşyl binalar tehnologiýasy / MEP energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasy / Ylmy gözleg we dizaýn tehnologiýasy / Gurluşyk ykdysadyýet tehnologiýasy Arhitektura Taryhy Binanyň gözlegleri / Adaty gurluşyk dizaýny Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. in engineeringenerçilik gözleg we dizaýn, in engineeringenerçilik geňeşi we umumy şertnama we ş.m. ugurlary boýunça iri göwrümli dizaýn we gurluşyk kompaniýasy hökmünde FAMOUS garaşsyz gatnaşmak üçin tassyklama şahadatnamalaryna eýe boldy daşary ykdysady hyzmatdaşlykda we amalda, import we eksportda. Köp ýyllyk hünär hyzmatyndan, giňişleýin in engineeringenerçilik dizaýnyndan, giňişleýin in engineeringenerçilik derňewinden, in engineeringenerçilik maslahat berişinden we in engineeringenerçilik gözleginden we kartasyndan soň, kompaniýamyz maslahat, gözleg we dizaýn, in engineeringenerçilik umumy şertnama, tender gullugy, in engineeringenerçilik gözegçiligi we dürli taslamalary dolandyrmak başarýar. polat esasly önüm öndürmek we polat-beton garyşyk taslamalaryň umumy gurluşyklary. Mundan başga-da, daşky gurşawy goramak, geologiki howp, geologiki gözleg, topragy we suwy tygşytlamak, ýer titremesiniň howpsuzlygy, basyş turbageçirijisi we basyş gämilerini ýörite dizaýn, baha bermek, baha bermek we enjamlary satyn alyp biler. FAMOUS ylmy we täsirli döwrebap kärhana dolandyryş ulgamyny gurmak, korporatiw operasiýa ulgamyny we dolandyryş mehanizmini yzygiderli kämilleşdirmek we arkaýyn dolandyryş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen meşgullandy. Esasy, dizaýn, satyn almak, gurluşyk we işe girizmek ýaly dizaýn bilen halkara in engineeringenerçilik korporasiýasyna gönükdirilen ähli iş ugurlaryny we dolandyryş ulgamyny öz içine alýan hil, daşky gurşaw, hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamyny döretdi. Dürli dizaýn we in engineeringenerçilik hyzmatyndan başga, Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. gurluşyk, gozgalmaýan emläk ösüş pudagynda, ylmy gözlegler, enjamlary oturtmak, bezeg, şäher ýoly we köpri, daşky gurşawy goramak, energiýa netijeliligi boýunça ökde umuman iri kärhana toparlarynyň logistika we paýlanyş we ş.m.
jikme-jiklikleri gör
Standardewropa standart EuroCode 3 gurluş gurluşynyň dizaýny we jikme-jik önümçiligi ...Standardewropa standart EuroCode 3 gurluş gurluşynyň dizaýny we jikme-jik önümçiligi ...
01

Standardewropa standart EuroCode 3 gurluş gurluşynyň dizaýny we jikme-jik önümçiligi ...

2022-04-08
Angliýa Europeewropa Amerika standart gurluş polat önümleri Taslama in Engineeringenerçilik dizaýny we maslahat beriş önümleri Çalt jikme-jiklik: 1. Specialöriteleşdirilen we tejribeli dizaýn we jikme-jiklik topary 2. Hakyky arzan bahadan hatda nol bahasy bilen ajaýyp dizaýn hili 3. Esasanam prefab polat ussahanasy / polatdan ýasalan dizaýn 4 . ASTM, GB, JIS ýaly dürli dizaýn standartlary bar. FAMOUS Esasy artykmaçlyklaryny doly özleşdiriň: l Doly dizaýn we gurmak ulgamy l Içerki we daşary ýurt gurluşyk we gurluşyk pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe l Professional dizaýn topary we ýetişen hil gözegçiligi topary ulgam l Öz wagtynda býudjet we aşa pes maslahat beriş hyzmaty deslapky sitata üçin aşakda maglumat iberiň: 1. Hyzmatyň çäkleri, ýagny umumy meýilnamalaşdyrmakdan, binagärlik dizaýnyna, gurluş dizaýnyna, suw we elektrik dizaýnyna, ýyladyş we howa çalşygy dizaýny we ş.m. doly ýa-da bölekleýin 2. Dizaýn edilmeli bina ýa-da gurluş stili, başgaça aýdylanda dizaýn çylşyrymlylygyny düşündirmek üçin. 3. Adaty talaplary dizaýn ediň. Hytaý, ABŞ, Europeewropa, Awstraliýa we ş.m. dürli standartlaşdyrylan talaplara laýyklykda dizaýn edip bileris. 4. Dürli gurluşyk meýdançalary we ölçegleri, şeýle hem hödürlenýän funksiýa we ş.m. Elýeterli dizaýn standarty: Daşary ýurt taslamalarynyň köp ýyllyk işinden soň, FAMOUS daşary ýurt gurluşyk taslamalarynyň dizaýnynda baý tejribä eýe we ASTM, JIS, BS, EU, AS / NZS we ş.m. esasanam Amerikanyň tarapynda. we Europeewropa dizaýn standartlary, gaty tejribeli we ökde. Polat gurluşyk meýdanyndan mysal almak. Hytaý polat materialy bilen Amerikan Standard materialynyň ýa-da IPE (Standardewropa Standard) materialynyň arasyndaky tapawut bilen deňeşdirilende, FAMOUS polat şöhlesini çalyşmak üçin kämillik ulgamyna eýe. Başga sözler bilen aýdanyňda, hatda bize islendik standart tarapyndan düzülen çyzgylary hödürlärsiňiz, FAMOUS Hytaýda ýasama zerur bolsa hasaplanylandan soň islendik ýörite ölçeg ululygynyň ýerine hytaý polat böleklerini ulanyp biler ýa-da müşderiniň islegine görä dizaýn etmek üçin asyl ýurt materiallaryny ulanyp biler. FAMOUS meýilnamalaşdyrmak, in engineeringenerçilik dizaýny we maslahat beriş, EPC we gurluşyk taslamalarynyň tutuş hyzmaty bilen meşgullanýar. FAMOUS-yň iş çäkleri gurluşyk pudagynyň dürli ugurlaryny, şol sanda ýel, gün, elektrik, nebithimiýa ýatagy, infrastruktura tarapy, täjirçilik we ýaşaýyş jaý emläk pudagy, dag-magdan we tehnika pudagy we ş.m. ýaly ugurlary öz içine alýar. ýerasty kosmos ösüşine, meýilnamalaşdyryş, binagärlik, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi, şäher peýza .y, geotehniki in engineeringenerçilik, gözleg, gözleg synagy, gurluşyk dolandyryşy, EPC we ş.m. üns berýäris. FAMOUS-yň hemmetaraplaýyn güýji şäher häkimliginiň in engineeringenerçilik kompaniýalarynyň arasynda boldy Hytaýda. Esasy iş in Engineeringenerçilik geňeşi Taslamany meýilleşdirmek / Taslama teklibini düzmek / Tehniki-ykdysady esaslandyryş hasabatyny düzmek / Meýilnamalaşdyrmak we dizaýn geňeşi / Taslama teklipleri / Taslama gözegçiligi / Taslama gözegçiligi / Taslamany dolandyrmak / Taslamany bahalandyrmak meýilnamalaşdyrmak Şäher meýilnamasy / Şäher meýilnamasy / Meýilnamalaşdyrmak jemgyýetçilik üçin / Ösüş zolagyny meýilleşdirmek Gurluşyk dizaýny / identaşaýyş dizaýny / Jemgyýetçilik binasynyň dizaýny / Senagat binasynyň dizaýny Şäher dizaýny Baş şäher in engineeringenerçilik dizaýny / Şäher gazy we senagat gaz meýilnamasy / Lagym we zibil taşlaýyş dizaýny / Roadol we köpri dizaýny Bellik: aboveokarda agzalanlar işleriň gerimi ylmy tehnologiýa gözleglerini, gozgalmaýan emläk ösüşini we taslama gurluşyk işini öz içine almaýar. Tradeörite söwda dizaýny Gurluşyk intellektual dizaýny / Peýzacape dizaýny / Içerki dizaýn / Gurluşyk çyzgysyny barlamak bölümi Standart dizaýn Standartlaryň we kodlaryň formulasy / Standart çyzgy dizaýny Gurluşyk tehnologiýasy Greenaşyl binalar tehnologiýasy / MEP energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasy / Ylmy gözleg we dizaýn tehnologiýasy / Gurluşyk ykdysadyýet tehnologiýasy Arhitektura Taryhy Binanyň gözlegleri / Adaty gurluşyk dizaýny Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. in engineeringenerçilik gözleg we dizaýn, in engineeringenerçilik geňeşi we umumy şertnama we ş.m. ugurlary boýunça iri göwrümli dizaýn we gurluşyk kompaniýasy hökmünde FAMOUS garaşsyz gatnaşmak üçin tassyklama şahadatnamalaryna eýe boldy daşary ykdysady hyzmatdaşlykda we amalda, import we eksportda. Köp ýyllyk hünär hyzmatyndan, giňişleýin in engineeringenerçilik dizaýnyndan, giňişleýin in engineeringenerçilik derňewinden, in engineeringenerçilik maslahat berişinden we in engineeringenerçilik gözleginden we kartasyndan soň, kompaniýamyz maslahat, gözleg we dizaýn, in engineeringenerçilik umumy şertnama, tender gullugy, in engineeringenerçilik gözegçiligi we dürli taslamalary dolandyrmak başarýar. polat esasly önüm öndürmek we polat-beton garyşyk taslamalaryň umumy gurluşyklary. Mundan başga-da, daşky gurşawy goramak, geologiki howp, geologiki gözleg, topragy we suwy tygşytlamak, ýer titremesiniň howpsuzlygy, basyş turbageçirijisi we basyş gämilerini ýörite dizaýn, baha bermek, baha bermek we enjamlary satyn alyp biler. FAMOUS ylmy we täsirli döwrebap kärhana dolandyryş ulgamyny gurmak, korporatiw operasiýa ulgamyny we dolandyryş mehanizmini yzygiderli kämilleşdirmek we arkaýyn dolandyryş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen meşgullandy. Esasy, dizaýn, satyn almak, gurluşyk we işe girizmek ýaly dizaýn bilen halkara in engineeringenerçilik korporasiýasyna gönükdirilen ähli iş ugurlaryny we dolandyryş ulgamyny öz içine alýan hil, daşky gurşaw, hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamyny döretdi. Dürli dizaýn we in engineeringenerçilik hyzmatyndan başga, Hangzhou FAMOUS Polat Engineering Co., Ltd. gurluşyk, gozgalmaýan emläk ösüş pudagynda, ylmy gözlegler, enjamlary oturtmak, bezeg, şäher ýoly we köpri, daşky gurşawy goramak, energiýa netijeliligi boýunça ökde umuman iri kärhana toparlarynyň logistika we paýlanyş we ş.m.
jikme-jiklikleri gör
America Standard ASTM öndürilen gurluş polat çarçuwasynyň gurluşygy we Desi ...America Standard ASTM öndürilen gurluş polat çarçuwasynyň gurluşygy we Desi ...
01

America Standard ASTM öndürilen gurluş polat çarçuwasynyň gurluşygy we Desi ...

2022-04-08
Amerika standart ASTM öndürilen gurluş polat çarçuwasynyň gurluşygy we dizaýny Jikme-jik polat gurluşy, gurluşyk desgalarynyň esasy görnüşlerinden biri bolan polat materiallardan ybarat gurluşdyr. Gurluşy esasan şöhlelerden, polat sütünlerden, polat trubkalardan we profilli polatdan we polatdan ýasalan beýleki böleklerden durýar. Silanizasiýa, arassa marganes fosfat, ýuwmak we guratmak, galvanizlemek we beýleki poslary aýyrmak we posuň öňüni alyş amallaryny kabul edýär. Komponentler ýa-da bölekler, adatça, kebşirlemek, boltlar ýa-da perçinler bilen baglanyşýarlar. Lighteňil agramy we aňsat gurluşygy sebäpli iri zawod binalarynda, stadionlarda we beýik belent ýerlerde giňden ulanylýar. Polat desgalary poslama sezewar bolýar. Adatça polat konstruksiýalary derstizirlemeli, galvanizli ýa-da reňklemeli we yzygiderli saklamaly. Polat ýokary güýç, ýeňil agram, umumy berklik we deformasiýa güýçli garşylyk bilen häsiýetlendirilýär. Şonuň üçin uly aralyk, ultra beýik we aşa agyr binalary gurmak üçin aýratyn amatlydyr; umumy in engineeringener mehanikasynyň esasy çaklamalaryna laýyk gelýän ideal çeýeligi bolan material birmeňzeşligi we izotropiýasy bar; material gowy plastiklige we berklige eýe, uly deformasiýa bolup biler we dinamiki ýüklere gowy çydap biler; gurluşyk möhleti gysga; ýokary senagatlaşma derejesine eýe bolup, ýokary mehanizasiýa bilen önümçilikde ýöriteleşip biler. Polat gurluşlary üçin hasyllylyk nokadyny ep-esli ýokarlandyrmak üçin ýokary güýçli polatlar öwrenilmelidir. Mundan başga-da, H görnüşli polat (giň flanes polat diýlip hem atlandyrylýar) we T görnüşli polat, şeýle hem profilli polat plitalar ýaly täze görnüşli polatlar, uly göwrümli gurluşlara uýgunlaşmak we super zerurlygy beýik binalar. Mundan başga-da, ýylylyga çydamly köpri ýeňil polat gurluş ulgamy bar. Binanyň özi energiýa tygşytly däl. Bu tehnologiýa binadaky sowuk we gyzgyn köprüler meselesini çözmek üçin akylly ýörite birikdirijileri ulanýar. Kiçijik truss gurluşy kabeller we suw turbalary gurluşyk üçin diwardan geçmäge mümkinçilik berýär. Bezeg amatly. Üstünligi: Polat komponent ulgamy ýeňil agramyň, zawodda öndürilen önümçiligiň, çalt gurnamagyň, gysga gurluşyk sikliniň, seýsmiki öndürijiligiň gowy bolmagy, maýa goýumlarynyň çalt dikeldilmegi we daşky gurşawyň hapalanmagynyň ähli taraplaýyn artykmaçlyklaryna eýedir. Demir-beton konstruksiýalar bilen deňeşdirilende, has köp ösüşiň üç tarapynyň özboluşly artykmaçlyklary bar, dünýä derejesinde, esasanam ösen ýurtlarda we sebitlerde polat bölekleri gurluşyk in engineeringenerçiligi pudagynda paýhasly we giňden ulanyldy. Geçirijilik ukyby: Amal görkezdi, güýç näçe köp bolsa, polat agzanyň deformasiýasy şonça köp. Şeýle-de bolsa, güýç gaty uly bolanda polat agzalary döwüler ýa-da in engineeringener gurluşynyň kadaly işine täsir etjek agyr we möhüm plastiki deformasiýa bolar. Loadük astyndaky in engineeringenerçilik materiallarynyň we desgalarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin her bir polat agzanyň göterijilik ukyby diýlip hem bilinýän ýeterlik ýük göterijilik ukyby bolmalydyr. Rulman kuwwaty esasan polat agzanyň ýeterlik güýji, berkligi we durnuklylygy bilen ölçelýär. Enougheterlik güýç Güýç polat komponentiň zeperlere (döwük ýa-da hemişelik deformasiýa) garşy durmak ukybyna degişlidir. .Agny, ýüküň aşagynda hasyl ýetmezçiligi ýa-da döwülmezlik ýüze çykmaýar we howpsuz we ygtybarly işlemek ukyby kepillendirilýär. Güýç, ýük göterýän agzalaryň hemmesiniň ýerine ýetirmeli esasy talaby, şonuň üçin hem öwrenmegiň üns merkezinde. Suffeterlik berklik Polat agzanyň deformasiýa garşy durmak ukybyna degişlidir. Polat agzasy stresden soň aşa deformasiýa başdan geçirýän bolsa, zeper ýetmedik hem bolsa dogry işlemez. Şonuň üçin polat agzanyň ýeterlik berkligi bolmaly, ýagny hiç hili berklige ýol berilmeýär. Dürli komponentler üçin berklik talaplary dürli-dürli, ýüz tutanyňyzda degişli standartlar we aýratynlyklar bilen maslahatlaşmaly. Durnuklylyk polat komponentiniň daşarky güýçleriň täsiri astynda asyl deňagramlylyk görnüşini (ýagdaýyny) saklamak ukybyna degişlidir. Durnuklylygyň ýitmegi, polat agzanyň basyş belli bir derejede ýokarlananda durnuksyzlyk diýlip atlandyrylýan asyl deňagramlylyk görnüşini birden üýtgedýän hadysadyr. Käbir gysylan inçe diwarly agzalar birden asyl deňagramlylyk görnüşini üýtgedip, durnuksyz bolup bilerler. Şonuň üçin bu polat komponentleri asyl deňagramlylyk görnüşini saklamak ukybyna eýe bolmalydyr, ýagny ulanyş şertlerinde durnuksyz we zaýalanmazlygyny üpjün etmek üçin ýeterlik durnuklylyga eýe bolmalydyr. Basyş çyzygynyň durnuksyzlygy, adatça birden ýüze çykýar we gaty weýran edýär, şonuň üçin basyş çyzgysy ýeterlik durnuklylyga eýe bolmalydyr. Gysgaça aýtsak, polat agzalaryň ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin agzalar ýeterlik göterijilik ukybyna eýe bolmaly, ýagny komponentleriň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin üç esasy talap bolan ýeterlik güýç, berklik we durnuklylyk bolmaly. Metal ýasamak, kesmek, egmek we ýygnamak arkaly metal gurluşlary döretmekdir. Dürli çig maldan maşynlary, bölekleri we gurluşlary döretmek bilen baglanyşykly goşmaça baha. Metal ýasamak, adatça takyk ölçegler we aýratynlyklar bilen çyzgylardan başlaýar. Önümçilik dükanlary potratçylar, OEM we VAR-lar tarapyndan işleýär. Adaty taslamalarda boş bölekler, binalar we agyr enjamlar üçin gurluş çarçuwalary, basgançaklar we el relsleri bar. Spesifikasiýa: 1 Esasy polat gurluşy H bölüm polat gurluşy 2 Polat ýüzüni bejermek boýagy ýa-da galvanizli 3 Aralyk burç polat, guşak paneli, polat bar we ş.m. 4 Diwar we üçek paneli EPS, gaýa ýüň, süýümli aýna, PU sendwiç paneli ýa-da bir gatlak gasynlanan polat plastinka 5 Bolt labyr boltlary, intensiw boltlar, açyk boltlar 6 Purlin C bölümi, dürli ölçegdäki Z bölümli purlin 7 Gyrasy örtük Reňkli polatdan ýasalan 8 Gut we aşaky turba Reňkli polatdan ýa-da galvanizasiýa plastinkasyndan ýasalan çukur, PVC aşaky turba 9 2 tonnadan 10 tonna çenli götermek üçin kran kran 10 Gapy süýşýän gapy, togalanýan gapy, göteriji gapy we ş.m. Polat Gurluşyk polat barada aýdylanda köp dürli saýlaw bar. Saýlanan polatdaky uglerodyň mukdary näçe pes bolsa, kebşirlemegiň aňsatlygyny kesgitleýär. Kömürturşy gazynyň gurluşygy gurluşyk taslamalarynda önümçiligiň has çalt tizligine deňdir, ýöne bu materialy işlemegi kynlaşdyryp biler. FAMOUS hem öndürijilikli, hem ýokary täsirli gurluş polat çözgütlerini hödürlemäge ukyply. Taslamaňyz üçin gurluş poladyň ajaýyp görnüşini kesgitlemek üçin siziň üçin işläris. Gurluş polatyny dizaýn etmek üçin ulanylýan amallar çykdajylary üýtgedip biler. Şeýle-de bolsa, gurluş polat dogry ulanylanda tygşytly materialdyr. Polat ajaýyp, ýokary durnukly materialdyr, ýöne onuň häsiýetlerine we potensial peýdalaryna düşünýän tejribeli we bilimli inersenerleriň elinde has täsirli. Umuman aýdanyňda, polat potratçylara we ony senagat önümleri üçin ulanmagy maksat edinýänlere köp sanly artykmaçlyga eýe. Hünärmenler köne jaýlary täze kebşirleýiş prosesi bilen güýçlendirmek hem binanyň berkligini ep-esli ýokarlandyryp biljekdigini anykladylar. Gurluşyk taslamasy üçin başdan kebşirlenen gurluş polatdan peýdalanmagyň peýdalaryny göz öňüne getiriň. Soňra ähli polat kebşirlemek we ýasamak zerurlyklary üçin FAMOUS bilen habarlaşyň.
jikme-jiklikleri gör
Ammar üçin ýöriteleşdirilen polat turba gurluşy giňişlik çarçuwasy üçegiAmmar üçin ýöriteleşdirilen polat turba gurluşy giňişlik çarçuwasy üçegi
01

Ammar üçin ýöriteleşdirilen polat turba gurluşy giňişlik çarçuwasy üçegi

2019-06-21
Ammar üçin ýöriteleşdirilen polat turba gurluşy Kosmos çarçuwaly üçegi Biz: Hytaýyň polat gurluşy üçin iň ýokary derejeli öndüriji, Prefab polat gurluşlarynyň hünär taslamasy dizaýny üçin milli dereje el Polat gurluşlary üçin ýörite potratçy Hytaýyň gurluşyk we metal gurluş birleşiginiň hemişelik müdiri Hytaýyň polat gurluş birleşigi we Şanhaý metal gurluş senagaty birleşigi, Zhejiang polat gurluş senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary TEHNIKI PARAMETERLER Dürli taýýarlanan polat binalardan başga, adaty däl dizaýn we dürli kosmos çarçuwaly üçek desgalarynyň gurluşygyny hem edip bileris. Taslamalarymyz, dizaýn, in engineeringenerçilik, ýasama, eltip bermek we gurnama görkezmelerinden başlap mekdepleri, jemgyýetçilik binalaryny, transport desgalaryny, muzeýleri, uçar asýanlary, stadionlary, kömür saklaýan siloslary we başgalary öz içine alýar. Muny kesgitlemek üçin örtükler, üçek goldaw ulgamlary, atrium desgalary, tölegli / awtoulag ýollary, gün paneli goldaw desgalary, synag çözgüt gurluşlary, DÖWRÜNDEN ÖNÜM ÖNÜMI . Afrika howa menzili terminaly we demir ýol menziliniň kosmos çarçuwaly gurluşlary Çili üçegiň ýokarsynda geçiriji ulgamy bolan uly aralyk üçburçluk turba turbasy binasy. Harydyň ady Gurluş polat agzalarynyň ýasalmagy - prefab polat gurluşlary Esasy polat polat agzalary Q345 / Q235, ýörite ýokary dartyş plastinka we ş.m. müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Surface Boýalan ýa-da Gyzgyn Dip Galvanizli, ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda. Baglanyş usuly kebşirleme birikmesi ýa-da bolt birikmesi we ş.m. Sütün we şöhle Dürli turbalar, turbalar sütüni, boltly top, kebşirlenen top we ş.m. Hyzmat dizaýny, jikme-jiklik, önümçilik we gurnama (Standard: America Standard, Australia Standard, BS Standard, EU Standard we ş.m.). Dizaýn we jikme-jik programma üpjünçiligi: SAP2000, Auto CAD, PKPM, RSTAB, ETABS , PROE, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) we ş.m. Müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna görä işläp / ýasap bileris.) Sitata bermek. müşderiniň çyzgysy ýa-da müşderiniň ölçeglerine we talaplaryna görä; Mugt deslapky dizaýn çyzgysyny hödürlemek (resmi doly dizaýn tölenmeli [ýokary hilli, arzan). Gaplamak Häzirki wagtda Hytaýda özboluşly we iň oňat gaplamalara eýe - gurluş polat agzalaryny ulagda ýüze çykýan täsirlerden doly goraýan çarçuwaly paket. 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da köpçülikleýin daşaýjy ÖNÜMLER LINASY kesileninden soň gidrawliki zarba, polat önümçilik liniýalary, diwar we üçek panelleri, metal sendwiç paneli önümçilik liniýasy we ş.m. her dürli ýeňil polat, agyr polat, köp gatly gurluşly polat önümlerini gaýtadan işlemek bilen tamamlap biler. ýokary hilli we täsirli. “BOXBEAM ÖNÜMLER LINE” gutusy ýygnaýan maşyn kesişýän çyzyk kesiji maşyn goşa ýaýly goşa simli kebşirleýji elektroslag kebşirleýji ýüzi Miller turba geçiriji önüm öndüriji çyzyk H-BEAM STEEL ÖNÜMLER LINE Üç ölçegli buraw maşyny CNC Görkeziji maşyn CNC Spot Facer PACK we häzirki wagtda Hytaýda iň oňat gaplama - gurluş polat agzalaryny ulag wagtynda ýüze çykýan islendik zyýandan doly goraýan FRAMING GURAMASY. Elbetde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplap bileris. Adatça, 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da Bulk göterijä ýükleniň. TEHNOLOGI R&A R&D Toparymyzda 1500-den gowrak işgäri bar, olaryň 206-sy ähli derejedäki we dürli görnüşli in engineeringener tehnikleri we 60-dan gowragy döwlet derejesi, Grade bellige alnan gurluşyk inersenerleri, gurluşykçylar we arhitektorlar. Kompaniýanyň tehnologiýa ätiýaçlyk güýji hökmünde ýokary derejeli kollejleri we hünär tehnologiýa dizaýn guramalary bar we Zhejiang uniwersiteti, Demirgazyk-Günbatar Politehniki Uniwersiteti, Zhejiang Şuren Uniwersiteti we ş.m. ýaly tehnologiýa gözleg institutlary bilen giň hyzmatdaşlygy we gözleg işlerini ýola goýdy. DIZAYN WE DETAILING Standard: America Standard, Awstraliýa standarty, Angliýa standarty, Hytaý standarty we ş.m. Programma üpjünçiligi: SAP2000, Etabs, Auto CAD, PKPM, RSTAB, PROE, MTS, Tekla Strukturalary (Xsteel), 3D3S, Tarch we ş.m. polat gurluşynyň ösen fiziki we himiki synag merkezini döretdi, elektron uniwersal synag maşyny, elektro-gidrawlik sero uniwersal synag maşyny, elementar analizator, burulýan synag enjamy, täsir synag enjamy, ultrases kemçilik detektory, gök syýa örtük galyňlygy ýaly synag enjamlaryna eýe. ölçeýji, suwuk kristal maýatnik sagady täsir ediji we ş.m. Köp sanly in engineeringenerçilik tejribesinde, öňdebaryjy gurluşyk tehnologiýasyna düşünýän, ylmy we berk gurluşyk dolandyryş gözegçiligini tapýan, ähli gurluşyga gözegçilik edýän ýokary hilli gurluşyk topary gurady. taslamanyň hilini üpjün etmek üçin amal. Kebşirleýiş operatorlarynyň tehnologiýa bir Exchangeasynyň hilini BV, SGS, SKM, ETC. Ulgamlaýyn hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary: ýasama işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyryldy. ŞERTLER Bizde ähli önümçilik ösüşimizi gözegçilikde saklamak üçin CE şahadatnamasy, AWS şahadatnamasy, ISO9001 Hil gözegçiligi şahadatnamasy, ISO14001 Daşky gurşawa zyýanly şahadatnama we ş.m. yzygiderli şahadatnamalarymyz bar. Şeýle hem, yzygiderli hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary bar: Önümçilik işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyrylýar. Müşderileriň saparlary Saparyňyza hoş geldiňiz! SORAG GEREK BOLSA IFYZ, BOLAN BOLAN MAGLUMATLAR BILEN BIZI BERIP BOLUN: 1. Nusgaňyzy ýa-da çyzgylaryňyzy bize iberiň. 2. Eger ýok bolsa, biz siziň üçin dizaýn edip bileris.
jikme-jiklikleri gör
Önümçilik polat membrananyň gurluşy kosmos çarçuwaly üçek taslamasyÖnümçilik polat membrananyň gurluşy kosmos çarçuwaly üçek taslamasy
01

Önümçilik polat membrananyň gurluşy kosmos çarçuwaly üçek taslamasy

2019-06-21
Öňünden taýýarlanan polat membrananyň gurluşy Kosmos çarçuwaly üçek taslamasy Biz: Hytaýyň polat gurluşy öndürmek üçin iň ýokary derejeli öndüriji, Prefab polat gurluşlarynyň hünär derejeli dizaýny üçin milli dereje China Polat gurluşlary üçin ýörite potratçy Hytaýyň gurluşyk we metal gurluş birleşiginiň hemişelik müdiri Hytaýyň agzasy Polat gurluş birleşigi we Şanhaý metal gurluş senagaty birleşigi, Zhejiang polat gurluş senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary TEHNIKI PARAMETERLER Dürli taýýarlanan polat binalardan başga, adaty däl dizaýn we dürli kosmos çarçuwaly üçek desgalarynyň gurluşygyny hem edip bileris. Taslamalarymyz, dizaýn, in engineeringenerçilik, ýasama, eltip bermek we gurnama görkezmelerinden başlap mekdepleri, jemgyýetçilik binalaryny, transport desgalaryny, muzeýleri, uçar asýanlary, stadionlary, kömür saklaýan siloslary we başgalary öz içine alýar. Muny kesgitlemek üçin örtükler, üçek goldaw ulgamlary, atrium desgalary, tölegli / awtoulag ýollary, gün paneli goldaw desgalary, synag çözgüt gurluşlary, DÖWRÜNDEN ÖNÜM ÖNÜMI . Afrika howa menzili terminaly we demir ýol menziliniň kosmos çarçuwaly gurluşlary Çili üçegiň ýokarsynda geçiriji ulgamy bolan uly aralyk üçburçluk turba turbasy binasy. Harydyň ady Gurluş polat agzalarynyň ýasalmagy - prefab polat gurluşlary Esasy polat polat agzalary Q345 / Q235, ýörite ýokary dartyş plastinka we ş.m. müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Surface Boýalan ýa-da Gyzgyn Dip Galvanizli, ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda. Baglanyş usuly kebşirleme birikmesi ýa-da bolt birikmesi we ş.m. Sütün we şöhle Dürli turbalar, turbalar sütüni, boltly top, kebşirlenen top we ş.m. Hyzmat dizaýny, jikme-jiklik, önümçilik we gurnama (Standard: America Standard, Australia Standard, BS Standard, EU Standard we ş.m.). Dizaýn we jikme-jik programma üpjünçiligi: SAP2000, Auto CAD, PKPM, RSTAB, ETABS , PROE, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) we ş.m. Müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna görä işläp / ýasap bileris.) Sitata bermek. müşderiniň çyzgysy ýa-da müşderiniň ölçeglerine we talaplaryna görä; Mugt deslapky dizaýn çyzgysyny hödürlemek (resmi doly dizaýn tölenmeli [ýokary hilli, arzan). Gaplamak Häzirki wagtda Hytaýda özboluşly we iň oňat gaplamalara eýe - gurluş polat agzalaryny ulagda ýüze çykýan täsirlerden doly goraýan çarçuwaly paket. 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da köpçülikleýin daşaýjy ÖNÜMLER LINASY kesileninden soň gidrawliki zarba, polat önümçilik liniýalary, diwar we üçek panelleri, metal sendwiç paneli önümçilik liniýasy we ş.m. her dürli ýeňil polat, agyr polat, köp gatly gurluşly polat önümlerini gaýtadan işlemek bilen tamamlap biler. ýokary hilli we täsirli. “BOXBEAM ÖNÜMLER LINE” gutusy ýygnaýan maşyn kesişýän çyzyk kesiji maşyn goşa ýaýly goşa simli kebşirleýji elektroslag kebşirleýji ýüzi Miller turba geçiriji önüm öndüriji çyzyk H-BEAM STEEL ÖNÜMLER LINE Üç ölçegli buraw maşyny CNC Görkeziji maşyn CNC Spot Facer PACK we häzirki wagtda Hytaýda iň oňat gaplama - gurluş polat agzalaryny ulag wagtynda ýüze çykýan islendik zyýandan doly goraýan FRAMING GURAMASY. Elbetde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplap bileris. Adatça, 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da Bulk göterijä ýükleniň. TEHNOLOGI R&A R&D Toparymyzda 1500-den gowrak işgäri bar, olaryň 206-sy ähli derejedäki we dürli görnüşli in engineeringener tehnikleri we 60-dan gowragy döwlet derejesi, Grade bellige alnan gurluşyk inersenerleri, gurluşykçylar we arhitektorlar. Kompaniýanyň tehnologiýa ätiýaçlyk güýji hökmünde ýokary derejeli kollejleri we hünär tehnologiýa dizaýn guramalary bar we Zhejiang uniwersiteti, Demirgazyk-Günbatar Politehniki Uniwersiteti, Zhejiang Şuren Uniwersiteti we ş.m. ýaly tehnologiýa gözleg institutlary bilen giň hyzmatdaşlygy we gözleg işlerini ýola goýdy. DIZAYN WE DETAILING Standard: America Standard, Awstraliýa standarty, Angliýa standarty, Hytaý standarty we ş.m. Programma üpjünçiligi: SAP2000, Etabs, Auto CAD, PKPM, RSTAB, PROE, MTS, Tekla Strukturalary (Xsteel), 3D3S, Tarch we ş.m. polat gurluşynyň ösen fiziki we himiki synag merkezini döretdi, elektron uniwersal synag maşyny, elektro-gidrawlik sero uniwersal synag maşyny, elementar analizator, burulýan synag enjamy, täsir synag enjamy, ultrases kemçilik detektory, gök syýa örtük galyňlygy ýaly synag enjamlaryna eýe. ölçeýji, suwuk kristal maýatnik sagady täsir ediji we ş.m. Köp sanly in engineeringenerçilik tejribesinde, öňdebaryjy gurluşyk tehnologiýasyna düşünýän, ylmy we berk gurluşyk dolandyryş gözegçiligini tapýan, ähli gurluşyga gözegçilik edýän ýokary hilli gurluşyk topary gurady. taslamanyň hilini üpjün etmek üçin amal. Kebşirleýiş operatorlarynyň tehnologiýa bir Exchangeasynyň hilini BV, SGS, SKM, ETC. Ulgamlaýyn hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary: ýasama işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyryldy. ŞERTLER Bizde ähli önümçilik ösüşimizi gözegçilikde saklamak üçin CE şahadatnamasy, AWS şahadatnamasy, ISO9001 Hil gözegçiligi şahadatnamasy, ISO14001 Daşky gurşawa zyýanly şahadatnama we ş.m. yzygiderli şahadatnamalarymyz bar. Şeýle hem, yzygiderli hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary bar: Önümçilik işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyrylýar. Müşderileriň saparlary Saparyňyza hoş geldiňiz! SORAG GEREK BOLSA IFYZ, BOLAN BOLAN MAGLUMATLAR BILEN BIZI BERIP BOLUN: 1. Nusgaňyzy ýa-da çyzgylaryňyzy bize iberiň. 2. Eger ýok bolsa, biz siziň üçin dizaýn edip bileris.
jikme-jiklikleri gör
Ammar üçin taýýarlanan döwrebap dizaýn gurluş polat çarçuwalary ...Ammar üçin taýýarlanan döwrebap dizaýn gurluş polat çarçuwalary ...
01

Ammar üçin taýýarlanan döwrebap dizaýn gurluş polat çarçuwalary ...

2019-05-17
Ammar ulanylyşy üçin taýýarlanan döwrebap dizaýn gurluş polat çarçuwalary Önümçilik: Biz polat gurluşy öndürmek üçin Hytaýyň iň ýokary derejeli öndürijisi Polat gurluşlarynyň hünär taslamasy üçin milli dereje Ste Polat gurluşlary üçin ýörite potratçy Hytaýyň gurluşyk we metal gurluş birleşiginiň hemişelik müdiri. Hytaýyň polat gurluş birleşigi we Şanhaý metal gurluş senagaty birleşigi, Zhejiang polat gurluş senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary TEHNIKI PARAMETERLER Dürli prefab polat binalardan başga-da, müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna laýyklykda standart ýa-da standart däl nebithimiýa turbageçiriji gurluş polat çarçuwalaryny öndürip bileris: shapeörite görnüşli gurluşlar ( aşa giň polat plastinka we ş.m.); Senagat polat çarçuwalary (sement çarçuwasy, guşak konweýer we beýleki goldaw çarçuwalary we ş.m.); Platformalar (deňiz buraw platformasy, tomaşa platformasy we ş.m.); Awtoulag tekerleri; Polat galereýasy; Polat diňi; Seminar üçin polat iş stollary; Çutlar; Dikeldiş we bezeg bölekleri we ş.m. Lift şaft polat gurluşy; Polat basgançak; ETC… * Awtoulag tekerleri, ussahanalar üçin polat iş stollary we ş.m. ýaly önümler, ilki bilen size öz nusgamyzy berip bileris! ÖNÜMLER SHOW Boliwiýa sement zawody Goldaw çarçuwalary, guşak konweýerleri, ussahanalar, polat basgançaklar we ş.m. Polat sarp edilişi: Birinji tapgyrda 3,655,72 tonna, ikinji tapgyrda 7200 tonna Bu taslamada käbir ýörite görnüşli agzalaryň ýasalmagy hem bar: elementiň ady gurluş polatdan ýasalan önümler - Senagat polat çarçuwalary Esasy polat polat gurluşy - Q345 / Q235, ýörite ýokary dartyş plastinkasy we ş.m. müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Surface Boýalan ýa-da Gyzgyn Dip Galvanizli, ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda. Baglanyş usuly kebşirleme birikmesi ýa-da bolt birikmesi we ş.m. Sütün we şöhle kebşirlenen H bölümi, gyzgyn rulonly polat, gözenek sütüni, turba we turba sütüni we ş.m. Hyzmat dizaýny, jikme-jiklik, önümçilik we gurnama (Standard: America Standard, Australia Standard, England Standard, China Standard we ş.m. Dizaýn we jikme-jik programma üpjünçiligi: SAP2000, Auto CAD, PKPM, RSTAB, PROE, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla gurluşlary ( Xsteel) we ş.m. Müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna görä işläp / ýasap bileris.) Müşderiniň çyzgysyna ýa-da müşderiniň ölçeglerine we talaplaryna görä sitata bermek; Mugt deslapky dizaýn çyzgysyny hödürlemek (resmi doly dizaýn tölenmeli [ýokary hilli, arzan). Gaplamak Häzirki wagtda Hytaýda özboluşly we iň oňat gaplamalara eýe - gurluş polat agzalaryny ulagda ýüze çykýan täsirlerden doly goraýan çarçuwaly paket. Customera-da müşderiniň islegine görä. 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da köpçülikleýin daşaýjy ýük göterijiler Strukturalaýyn ýasama, önümleriň we pudaklaryň köpüsinde ulanmak üçin komponentleri öndürmek üçin metal öndürmek proseduralaryny ulanmakdyr. “FASECBUILDINGS” -de I-şöhle, burç, kanal, tekiz çyzyk, inedördül, gönüburçly we tegelek turbalar ýaly gurluş agzalaryny ýasamak üçin ulanýarys: skidka çüýşeleriniň platformalary basgançakly gurluş enjamlary “Chassis 8.” ulag enjamlaryny goldaýar we başga-da köp sanly programmalar Hopper, gaplar, siloslar, tanklar, bankalar, turbageçiriji, ýörite polat plastinka we ş.m. ÖNÜMLER ÇYKYLARY Daşary ýurtlardan polat gurluşynyň dünýä derejesindäki hünär önümçilik liniýalary, iň ösen awtomatiki H-şöhle önümçilik liniýalary, turba trubkasy, guty şöhle önümçilik liniýalary, C we Z görnüşli polat önümçilik liniýalary, diwar we üçek panelleri, metal sendwiç paneli önümçilik liniýasy we ş.m., her dürli ýeňil polat, agyr polat, ýokary gatly köp giňişlikli gurluşy tamamlap biler. polat önümlerini ýokary hilli we täsirli gaýtadan işlemek. “BOXBEAM ÖNÜMLER LINE” gutusy ýygnaýan maşyn kesiş liniýasynyň kesiji galyplaýjy maşyn Iki ýaýly goşa sim kebşirleýji elektroslag kebşirleýji ýüzi Miller turba geçiriji önüm öndüriji çyzyk H-BEAM STEEL ÖNÜMLER LINE Üç ölçegli buraw maşyny CNC Görkeziş Maşyn CNC Spot Facer QUAL ETC. Ulgamlaýyn hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary: ýasama işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyryldy. ŞERTLER Bizde ähli önümçilik ösüşimizi gözegçilikde saklamak üçin CE şahadatnamasy, AWS şahadatnamasy, ISO9001 Hil gözegçiligi şahadatnamasy, ISO14001 Daşky gurşawa zyýanly şahadatnama we ş.m. yzygiderli şahadatnamalarymyz bar. Şeýle hem, yzygiderli hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary bar: Önümçilik işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyrylýar. BIZI ST STRUKTURAL STELIAMA ÇAMERELI FABRIKASI PRA TASLAMALARYMYZ ÇILE LDK Polisilikon jemgyýetçilik taslamasy: Adatça FLUOR CO., LTD bilen şertnama baglaşyldy, 1-nji etap taslamasy üçin polat sarp etmegiň umumy mukdary 30 000 tonnadan gowrak boldy we bu maksatnama 4-7 gatdan ybarat beýik polat gurluşynda. CHILE Önümçilik enjamlary üçin gaty giň polatdan ýasalan önümler: Professional üçburç polat çarçuwaly paket. WENEZUELA guşak konweýer taslamasy: Adatça nemes kompaniýasy tarapyndan şertnama baglaşyldy. BOLIVIA sement zawody: Polat sarp edilişi: birinji etapda 3,655,72 tonna, ikinji tapgyrda 7200 tonna. T ZZE ZEALAND awtoulag tekjeleri: Gowy görnüş, aňsat gurnama, durnuklylyk, uzak ömri. Müşderileriň saparlary Saparyňyza hoş geldiňiz! SORAG GEREK BOLSA IFYZ, BOLAN BOLAN MAGLUMATLAR BILEN BIZI BERIP BOLUN: 1. Nusgaňyzy ýa-da çyzgylaryňyzy bize iberiň. 2. Eger ýok bolsa, biz siziň üçin dizaýn edip bileris.
jikme-jiklikleri gör
Gurluş polat çarçuwalaryGurluş polat çarçuwalary
01

Gurluş polat çarçuwalary

2019-04-26
Nebit-himiýa turbageçiriji gurluş polat çarçuwalary Himiýa senagaty enjamlary üçin önümçilik Biz: Hytaýyň polat gurluşy öndürmek boýunça iň ýokary derejeli öndürijisi Polat gurluşlarynyň hünär taslamasy üçin milli dereje Ste Polat gurluşlary boýunça ýörite potratçy Hytaýyň Gurluşyk we metal gurluş birleşiginiň hemişelik müdiri. Hytaýyň polat gurluş birleşigi we Şanhaý metal gurluş senagaty birleşigi, Zhejiang polat gurluş senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary TEHNIKI PARAMETERLER Dürli prefab polat binalardan başga-da, müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna laýyklykda standart ýa-da standart däl nebithimiýa turbageçiriji gurluş polat çarçuwalaryny öndürip bileris: shapeörite görnüşli gurluşlar ( aşa giň polat plastinka we ş.m.); Senagat polat çarçuwalary (sement çarçuwasy, guşak konweýer we beýleki goldaw çarçuwalary we ş.m.); Platformalar (deňiz buraw platformasy, tomaşa platformasy we ş.m.); Awtoulag tekerleri; Polat galereýasy; Polat diňi; Seminar üçin polat iş stollary; Çutlar; Dikeldiş we bezeg bölekleri we ş.m. Lift şaft polat gurluşy; Polat basgançak; ETC… * Awtoulag tekerleri, ussahanalar üçin polat iş stollary we ş.m. ýaly önümler, ilki bilen size öz nusgamyzy berip bileris! ÖNÜMLER SHOW Boliwiýa sement zawody Goldaw çarçuwalary, guşak konweýerleri, ussahanalar, polat basgançaklar we ş.m. Polat sarp edilişi: Birinji tapgyrda 3,655,72 tonna, ikinji tapgyrda 7200 tonna Bu taslamada käbir ýörite görnüşli agzalaryň ýasalmagy hem bar: elementiň ady gurluş polatdan ýasalan önümler - Senagat polat çarçuwalary Esasy polat polat gurluşy - Q345 / Q235, ýörite ýokary dartyş plastinkasy we ş.m. müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Surface Boýalan ýa-da Gyzgyn Dip Galvanizli, ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda. Baglanyş usuly kebşirleme birikmesi ýa-da bolt birikmesi we ş.m. Sütün we şöhle kebşirlenen H bölümi, gyzgyn rulonly polat, gözenek sütüni, turba we turba sütüni we ş.m. Hyzmat dizaýny, jikme-jiklik, önümçilik we gurnama (Standard: America Standard, Australia Standard, England Standard, China Standard we ş.m. Dizaýn we jikme-jik programma üpjünçiligi: SAP2000, Auto CAD, PKPM, RSTAB, PROE, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla gurluşlary ( Xsteel) we ş.m. Müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna görä işläp / ýasap bileris.) Müşderiniň çyzgysyna ýa-da müşderiniň ölçeglerine we talaplaryna görä sitata bermek; Mugt deslapky dizaýn çyzgysyny hödürlemek (resmi doly dizaýn tölenmeli [ýokary hilli, arzan). Gaplamak Häzirki wagtda Hytaýda özboluşly we iň oňat gaplamalara eýe - gurluş polat agzalaryny ulagda ýüze çykýan täsirlerden doly goraýan çarçuwaly paket. Customera-da müşderiniň islegine görä. 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da köpçülikleýin daşaýjy ýük göterijiler Strukturalaýyn ýasama, önümleriň we pudaklaryň köpüsinde ulanmak üçin komponentleri öndürmek üçin metal öndürmek proseduralaryny ulanmakdyr. “FASECBUILDINGS” -de I-şöhle, burç, kanal, tekiz çyzyk, inedördül, gönüburçly we tegelek turbalar ýaly gurluş agzalaryny ýasamak üçin ulanýarys: skidka çüýşeleriniň platformalary basgançakly gurluş enjamlary “Chassis 8.” ulag enjamlaryny goldaýar we başga-da köp sanly programmalar Hopper, gaplar, siloslar, tanklar, bankalar, turbageçiriji, ýörite polat plastinka we ş.m. ÖNÜMLER ÇYKYLARY Daşary ýurtlardan polat gurluşynyň dünýä derejesindäki hünär önümçilik liniýalary, iň ösen awtomatiki H-şöhle önümçilik liniýalary, turba trubkasy, guty şöhle önümçilik liniýalary, C we Z görnüşli polat önümçilik liniýalary, diwar we üçek panelleri, metal sendwiç paneli önümçilik liniýasy we ş.m., her dürli ýeňil polat, agyr polat, ýokary gatly köp giňişlikli gurluşy tamamlap biler. polat önümlerini ýokary hilli we täsirli gaýtadan işlemek. “BOXBEAM ÖNÜMLER LINE” gutusy ýygnaýan maşyn kesiş liniýasynyň kesiji galyplaýjy maşyn Iki ýaýly goşa sim kebşirleýji elektroslag kebşirleýji ýüzi Miller turba geçiriji önüm öndüriji çyzyk H-BEAM STEEL ÖNÜMLER LINE Üç ölçegli buraw maşyny CNC Görkeziş Maşyn CNC Spot Facer QUAL ETC. Ulgamlaýyn hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary: ýasama işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyryldy. ŞERTLER Bizde ähli önümçilik ösüşimizi gözegçilikde saklamak üçin CE şahadatnamasy, AWS şahadatnamasy, ISO9001 Hil gözegçiligi şahadatnamasy, ISO14001 Daşky gurşawa zyýanly şahadatnama we ş.m. yzygiderli şahadatnamalarymyz bar. Şeýle hem, yzygiderli hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary bar: Önümçilik işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyrylýar. BIZI ST STRUKTURAL STELIAMA ÇAMERELI FABRIKASI PRA TASLAMALARYMYZ ÇILE LDK Polisilikon jemgyýetçilik taslamasy: Adatça FLUOR CO., LTD bilen şertnama baglaşyldy, 1-nji etap taslamasy üçin polat sarp etmegiň umumy mukdary 30 000 tonnadan gowrak boldy we bu maksatnama 4-7 gatdan ybarat beýik polat gurluşynda. CHILE Önümçilik enjamlary üçin gaty giň polatdan ýasalan önümler: Professional üçburç polat çarçuwaly paket. WENEZUELA guşak konweýer taslamasy: Adatça nemes kompaniýasy tarapyndan şertnama baglaşyldy. BOLIVIA sement zawody: Polat sarp edilişi: birinji etapda 3,655,72 tonna, ikinji tapgyrda 7200 tonna. T ZZE ZEALAND awtoulag tekjeleri: Gowy görnüş, aňsat gurnama, durnuklylyk, uzak ömri. Müşderileriň saparlary Saparyňyza hoş geldiňiz! SORAG GEREK BOLSA IFYZ, BOLAN BOLAN MAGLUMATLAR BILEN BIZI BERIP BOLUN: 1. Nusgaňyzy ýa-da çyzgylaryňyzy bize iberiň. 2. Eger ýok bolsa, biz siziň üçin dizaýn edip bileris.
jikme-jiklikleri gör
Senagat durnuksyz polat gurluşy kosmos çarçuwaly üçek binasy ...Senagat durnuksyz polat gurluşy kosmos çarçuwaly üçek binasy ...
01

Senagat durnuksyz polat gurluşy kosmos çarçuwaly üçek binasy ...

2019-05-17
Önümçilik durnuksyz polat gurluşy Kosmos çarçuwaly üçek binasynyň gurluşygy Biz: Hytaýyň polat gurluşy öndürmek üçin iň ýokary derejeli öndüriji, Prefab polat gurluşlarynyň hünär taslamasy üçin milli dereje Ste Polat gurluşlary üçin ýörite potratçy Hytaýyň gurluşyk we metal gurluş birleşiginiň agzasy Hytaýyň polat gurluş birleşigi we Şanhaý metal gurluş senagaty birleşigi, Zhejiang polat gurluş senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary TEHNIK PARAMETERLERI Dürli taýýarlanan polat binalardan başga-da, adaty däl dizaýn we dürli kosmos çarçuwaly üçek desgalarynyň gurluşygyny hem edip bileris. Taslamalarymyz, dizaýn, in engineeringenerçilik, ýasama, eltip bermek we gurnama görkezmelerinden başlap mekdepleri, jemgyýetçilik binalaryny, transport desgalaryny, muzeýleri, uçar asýanlary, stadionlary, kömür saklaýan siloslary we başgalary öz içine alýar. Muny kesgitlemek üçin örtükler, üçek goldaw ulgamlary, atrium desgalary, tölegli / awtoulag ýollary, gün paneli goldaw desgalary, synag çözgüt gurluşlary, DÖWRÜNDEN ÖNÜM ÖNÜMI . Afrika howa menzili terminaly we demir ýol menziliniň kosmos çarçuwaly gurluşlary Çili üçegiň ýokarsynda geçiriji ulgamy bolan uly aralyk üçburçluk turba turbasy binasy. Harydyň ady Gurluş polat agzalarynyň ýasalmagy - prefab polat gurluşlary Esasy polat polat agzalary Q345 / Q235, ýörite ýokary dartyş plastinka we ş.m. müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Surface Boýalan ýa-da Gyzgyn Dip Galvanizli, ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda. Baglanyş usuly kebşirleme birikmesi ýa-da bolt birikmesi we ş.m. Sütün we şöhle Dürli turbalar, turbalar sütüni, boltly top, kebşirlenen top we ş.m. Hyzmat dizaýny, jikme-jiklik, önümçilik we gurnama (Standard: America Standard, Australia Standard, BS Standard, EU Standard we ş.m.). Dizaýn we jikme-jik programma üpjünçiligi: SAP2000, Auto CAD, PKPM, RSTAB, ETABS , PROE, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) we ş.m. Müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna görä işläp / ýasap bileris.) Sitata bermek. müşderiniň çyzgysy ýa-da müşderiniň ölçeglerine we talaplaryna görä; Mugt deslapky dizaýn çyzgysyny hödürlemek (resmi doly dizaýn tölenmeli [ýokary hilli, arzan). Gaplamak Häzirki wagtda Hytaýda özboluşly we iň oňat gaplamalara eýe - gurluş polat agzalaryny ulagda ýüze çykýan täsirlerden doly goraýan çarçuwaly paket. 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da köpçülikleýin daşaýjy ÖNÜMLER LINASY kesileninden soň gidrawliki zarba, polat önümçilik liniýalary, diwar we üçek panelleri, metal sendwiç paneli önümçilik liniýasy we ş.m. her dürli ýeňil polat, agyr polat, köp gatly gurluşly polat önümlerini gaýtadan işlemek bilen tamamlap biler. ýokary hilli we täsirli. “BOXBEAM ÖNÜMLER LINE” gutusy ýygnaýan maşyn kesişýän çyzyk kesiji maşyn goşa ýaýly goşa simli kebşirleýji elektroslag kebşirleýji ýüzi Miller turba geçiriji önüm öndüriji çyzyk H-BEAM STEEL ÖNÜMLER LINE Üç ölçegli buraw maşyny CNC Görkeziji maşyn CNC Spot Facer PACK we häzirki wagtda Hytaýda iň oňat gaplama - gurluş polat agzalaryny ulag wagtynda ýüze çykýan islendik zyýandan doly goraýan FRAMING GURAMASY. Elbetde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplap bileris. Adatça, 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da Bulk göterijä ýükleniň. TEHNOLOGI R&A R&D Toparymyzda 1500-den gowrak işgäri bar, olaryň 206-sy ähli derejedäki we dürli görnüşli in engineeringener tehnikleri we 60-dan gowragy döwlet derejesi, Grade bellige alnan gurluşyk inersenerleri, gurluşykçylar we arhitektorlar. Kompaniýanyň tehnologiýa ätiýaçlyk güýji hökmünde ýokary derejeli kollejleri we hünär tehnologiýa dizaýn guramalary bar we Zhejiang uniwersiteti, Demirgazyk-Günbatar Politehniki Uniwersiteti, Zhejiang Şuren Uniwersiteti we ş.m. ýaly tehnologiýa gözleg institutlary bilen giň hyzmatdaşlygy we gözleg işlerini ýola goýdy. DIZAYN WE DETAILING Standard: America Standard, Awstraliýa standarty, Angliýa standarty, Hytaý standarty we ş.m. Programma üpjünçiligi: SAP2000, Etabs, Auto CAD, PKPM, RSTAB, PROE, MTS, Tekla Strukturalary (Xsteel), 3D3S, Tarch we ş.m. polat gurluşynyň ösen fiziki we himiki synag merkezini döretdi, elektron uniwersal synag maşyny, elektro-gidrawlik sero uniwersal synag maşyny, elementar analizator, burulýan synag enjamy, täsir synag enjamy, ultrases kemçilik detektory, gök syýa örtük galyňlygy ýaly synag enjamlaryna eýe. ölçeýji, suwuk kristal maýatnik sagady täsir ediji we ş.m. Köp sanly in engineeringenerçilik tejribesinde, öňdebaryjy gurluşyk tehnologiýasyna düşünýän, ylmy we berk gurluşyk dolandyryş gözegçiligini tapýan, ähli gurluşyga gözegçilik edýän ýokary hilli gurluşyk topary gurady. taslamanyň hilini üpjün etmek üçin amal. Kebşirleýiş operatorlarynyň tehnologiýa bir Exchangeasynyň hilini BV, SGS, SKM, ETC. Ulgamlaýyn hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary: ýasama işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyryldy. ŞERTLER Bizde ähli önümçilik ösüşimizi gözegçilikde saklamak üçin CE şahadatnamasy, AWS şahadatnamasy, ISO9001 Hil gözegçiligi şahadatnamasy, ISO14001 Daşky gurşawa zyýanly şahadatnama we ş.m. yzygiderli şahadatnamalarymyz bar. Şeýle hem, yzygiderli hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary bar: Önümçilik işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyrylýar. Müşderileriň saparlary Saparyňyza hoş geldiňiz! SORAG GEREK BOLSA IFYZ, BOLAN BOLAN MAGLUMATLAR BILEN BIZI BERIP BOLUN: 1. Nusgaňyzy ýa-da çyzgylaryňyzy bize iberiň. 2. Eger ýok bolsa, biz siziň üçin dizaýn edip bileris.
jikme-jiklikleri gör
Kosmos çarçuwaly üçek polat gurluşy Turbage stadionyKosmos çarçuwaly üçek polat gurluşy Turbage stadiony
01

Kosmos çarçuwaly üçek polat gurluşy Turbage stadiony

2019-04-26
Gümmezli üçekli kömür saklaýan silos ýa-da asma taslamasy üçin gurluş polat çarçuwasy Biz: Hytaýyň polat gurluşy üçin iň ýokary derejeli öndüriji Prefab polat gurluşlarynyň hünär taslamasy üçin milli dereje Ste Polat gurluşlary üçin ýörite potratçy Hytaýyň gurluşyk we metal bölüminiň hemişelik müdiri Gurluş birleşiginiň Hytaýyň polat gurluş birleşiginiň agzasy we Şanhaý metal gurluş senagaty birleşiginiň başlygy Zhejiang polat gurluş senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary TEHNIKI PARAMETERLER Dürli taýýarlanan polat binalardan başga-da, adaty däl dizaýn we dürli kosmos çarçuwaly üçek desgalarynyň gurluşygyny hem edip bileris. Taslamalarymyz, dizaýn, in engineeringenerçilik, ýasama, eltip bermek we gurnama görkezmelerinden başlap mekdepleri, jemgyýetçilik binalaryny, transport desgalaryny, muzeýleri, uçar asýanlary, stadionlary, kömür saklaýan siloslary we başgalary öz içine alýar. Muny kesgitlemek üçin örtükler, üçek goldaw ulgamlary, atrium desgalary, tölegli / awtoulag ýollary, gün paneli goldaw desgalary, synag çözgüt gurluşlary, DÖWRÜNDEN ÖNÜM ÖNÜMI . Afrika howa menzili terminaly we demir ýol menziliniň kosmos çarçuwaly gurluşlary Çili üçegiň ýokarsynda geçiriji ulgamy bolan uly aralyk üçburçluk turba turbasy binasy. Harydyň ady Gurluş polat agzalarynyň ýasalmagy - prefab polat gurluşlary Esasy polat polat agzalary Q345 / Q235, ýörite ýokary dartyş plastinka we ş.m. müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Surface Boýalan ýa-da Gyzgyn Dip Galvanizli, ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda. Baglanyş usuly kebşirleme birikmesi ýa-da bolt birikmesi we ş.m. Sütün we şöhle Dürli turbalar, turbalar sütüni, boltly top, kebşirlenen top we ş.m. Hyzmat dizaýny, jikme-jiklik, önümçilik we gurnama (Standard: America Standard, Australia Standard, BS Standard, EU Standard we ş.m.). Dizaýn we jikme-jik programma üpjünçiligi: SAP2000, Auto CAD, PKPM, RSTAB, ETABS , PROE, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) we ş.m. Müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgylaryna görä işläp / ýasap bileris.) Sitata bermek. müşderiniň çyzgysy ýa-da müşderiniň ölçeglerine we talaplaryna görä; Mugt deslapky dizaýn çyzgysyny hödürlemek (resmi doly dizaýn tölenmeli [ýokary hilli, arzan). Gaplamak Häzirki wagtda Hytaýda özboluşly we iň oňat gaplamalara eýe - gurluş polat agzalaryny ulagda ýüze çykýan täsirlerden doly goraýan çarçuwaly paket. 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da köpçülikleýin daşaýjy ÖNÜMLER LINASY kesileninden soň gidrawliki zarba, polat önümçilik liniýalary, diwar we üçek panelleri, metal sendwiç paneli önümçilik liniýasy we ş.m. her dürli ýeňil polat, agyr polat, köp gatly gurluşly polat önümlerini gaýtadan işlemek bilen tamamlap biler. ýokary hilli we täsirli. “BOXBEAM ÖNÜMLER LINE” gutusy ýygnaýan maşyn kesişýän çyzyk kesiji maşyn goşa ýaýly goşa simli kebşirleýji elektroslag kebşirleýji ýüzi Miller turba geçiriji önüm öndüriji çyzyk H-BEAM STEEL ÖNÜMLER LINE Üç ölçegli buraw maşyny CNC Görkeziji maşyn CNC Spot Facer PACK we häzirki wagtda Hytaýda iň oňat gaplama - gurluş polat agzalaryny ulag wagtynda ýüze çykýan islendik zyýandan doly goraýan FRAMING GURAMASY. Elbetde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplap bileris. Adatça, 40 / 20GP, 40HQ, 40OT ýa-da Bulk göterijä ýükleniň. TEHNOLOGI R&A R&D Toparymyzda 1500-den gowrak işgäri bar, olaryň 206-sy ähli derejedäki we dürli görnüşli in engineeringener tehnikleri we 60-dan gowragy döwlet derejesi, Grade bellige alnan gurluşyk inersenerleri, gurluşykçylar we arhitektorlar. Kompaniýanyň tehnologiýa ätiýaçlyk güýji hökmünde ýokary derejeli kollejleri we hünär tehnologiýa dizaýn guramalary bar we Zhejiang uniwersiteti, Demirgazyk-Günbatar Politehniki Uniwersiteti, Zhejiang Şuren Uniwersiteti we ş.m. ýaly tehnologiýa gözleg institutlary bilen giň hyzmatdaşlygy we gözleg işlerini ýola goýdy. DIZAYN WE DETAILING Standard: America Standard, Awstraliýa standarty, Angliýa standarty, Hytaý standarty we ş.m. Programma üpjünçiligi: SAP2000, Etabs, Auto CAD, PKPM, RSTAB, PROE, MTS, Tekla Strukturalary (Xsteel), 3D3S, Tarch we ş.m. polat gurluşynyň ösen fiziki we himiki synag merkezini döretdi, elektron uniwersal synag maşyny, elektro-gidrawlik sero uniwersal synag maşyny, elementar analizator, burulýan synag enjamy, täsir synag enjamy, ultrases kemçilik detektory, gök syýa örtük galyňlygy ýaly synag enjamlaryna eýe. ölçeýji, suwuk kristal maýatnik sagady täsir ediji we ş.m. Köp sanly in engineeringenerçilik tejribesinde, öňdebaryjy gurluşyk tehnologiýasyna düşünýän, ylmy we berk gurluşyk dolandyryş gözegçiligini tapýan, ähli gurluşyga gözegçilik edýän ýokary hilli gurluşyk topary gurady. taslamanyň hilini üpjün etmek üçin amal. Kebşirleýiş operatorlarynyň tehnologiýa bir Exchangeasynyň hilini BV, SGS, SKM, ETC. Ulgamlaýyn hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary: ýasama işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyryldy. ŞERTLER Bizde ähli önümçilik ösüşimizi gözegçilikde saklamak üçin CE şahadatnamasy, AWS şahadatnamasy, ISO9001 Hil gözegçiligi şahadatnamasy, ISO14001 Daşky gurşawa zyýanly şahadatnama we ş.m. yzygiderli şahadatnamalarymyz bar. Şeýle hem, yzygiderli hil prosesi we ösüşe gözegçilik resminamalary bar: Önümçilik işimiz, BV, SGS, SKM, JACOBES we ş.m. dünýä belli üçünji tarap gözleg guramasy tarapyndan gözegçilik edilýän we sertifikatlaşdyrylan birnäçe resminamalar we hil synaglary bilen dolandyrylýar. Müşderileriň saparlary Saparyňyza hoş geldiňiz! SORAG GEREK BOLSA IFYZ, BOLAN BOLAN MAGLUMATLAR BILEN BIZI BERIP BOLUN: 1. Nusgaňyzy ýa-da çyzgylaryňyzy bize iberiň. 2. Eger ýok bolsa, biz siziň üçin dizaýn edip bileris.
jikme-jiklikleri gör