Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler
Döwrebap dizaýn prefab agyr polat gurluş ussahanasyDöwrebap dizaýn prefab agyr polat gurluş ussahanasy
01

Döwrebap dizaýn prefab agyr polat gurluş ussahanasy

2023-03-10
Polat gurluşy ussahanasy polat sütün, üçek şöhlesi, sütün X haç aralygy, üçek aralygy, uçuş aralygy, galstuk ýaly esasy çarçuwadan emele gelýär. Penjireler we gapylar ýaly beýleki komponentler bilen bilelikde dürli panelleri ulanyp, üçek we diwar. Polat gurluşy ussahanasy giň aralyk, ýokary güýç, ýeňil agram, arzan bahadan, temperaturany goramak, energiýany tygşytlamak, owadan görnüş, gysga gurluşyk wagty, izolýasiýanyň gowy täsiri, ömri uzak ulanmak, kosmos tygşytly, seýsmiki öndürijilik, çeýe ýerleşiş we ş.m. Polat gurluş ussahanasynyň diwar we üçek paneli birleşdirilende biri-birine gabat geler ýaly gasynlanýar. Bu binanyň daşarky şertlerden izolýasiýa edilmegi üçin hiç hili açyklyk goýmaýar. Bu binany gyşda has ýyly we tomusda salkyn saklamaga kömek edýär, energiýa çykdajylaryny tygşytlaýar. Polat gurluş ussahanasynyň artykmaçlyklary aşakdaky ýaly 1. Gurmak, howpsuz we ygtybarly, ýylylyk we ses izolýasiýasy, suw geçirmeýän we ýangynyň öňüni almak üçin çalt we çeýe aýratynlyklar; 2. Çykdajyly Çalt we aňsat gurnama, çykdajylary azaldýan gurluşyk wagtyny ep-esli gysgaldýar; 3. Çydamlylyk 50 ýyldan gowrak wagtlap ulanyp boljak tehniki taýdan aňsat. 4. Ajaýyp dizaýn Ajaýyp dizaýn syzmakdan we suwdan doly gaça durýar. Bu aralykda, ýangynyň öňüni almak boýunça milli derejä-de laýyk gelýär. 5. capacityük göterijilik güýçli ýeliň we seýsmiki öndürijiligiň täsirine garşy durup biler we agyr gar ýüklerini göterip biler. Polat gurluşy ussahanasy Esasy gurluşyň spesifikasiýa parametri Polat sütün Q345B Kebşirleýiş H bölümi şöhle, reňklenen: üç gatlak ak reňkli poslama garşy Alkyd üçek şöhlesi Q345B Kebşirleýiş H bölümi şöhle, Boýag: üç gat ak reňkli pos Alkyd Kran Girder Q345B Kebşirleýiş H Bölüm şöhlesi, Boýag: üç gatlak ak reňkli poslama garşy Alkyd şemala garşy sütün Q345B Kebşirleýiş H bölümi şöhle, boýag: üç gatlak ak reňkli poslama garşy Alkyd reňkli hyzmat ediş gurluşy üçegi: 0,5 mm 50 mm aýna-ýüň izolýasiýasy bilen bir reňkli kagyz; alýumin folga diwar: 0,5 mm 50 mm reňkli reňkli kagyz, alýumin folga bilen aýna ýüň izolýasiýa penjire: Alýumin penjire gapy: Sandwiç paneli Süýşýän gapy.
jikme-jiklikleri gör
Amerikan taslamasy üçin agyr polat gurluş gurluşyAmerikan taslamasy üçin agyr polat gurluş gurluşy
01

Amerikan taslamasy üçin agyr polat gurluş gurluşy

2023-03-10
Spesifikasiýa Ikinji struktura spesifikasiýa parametri üçek keseligine aralyk Q235B burç polat, reňklenen: üç gat ak reňkli pos Alkyd reňklenen diwar X haç aralygy Q235B goşa burç polat, reňklenen: üç gat ak reňkli pos Alkyd boýalan şöhle Q235B kebşirleýji turba boýaldy: Üç gatlak ak reňkli poslama garşy Alkyd üçek Purlin Galvanizlenen C bölüm polat Diwar Purlin Galvanizli C bölüm polat Polat Rod Galvanizli Polat Çybyk Önümi Giriş Senagat zawodlary: has uly aralyk we sütün aralygy; agyr kran ýa-da uly tonnaly kranlar bilen; ýa-da 2-den 3 gatly kranly ösümlikler; şeýle hem käbir ýokary temperaturaly ussahanada polat kran şöhleleri, polat bölekleri, polat üçek, polat sütünler we ş.m. tutuş gurluşa çenli kabul edilmelidir. Binagärlik çyzgylaryňyza görä düzüp bileris, aýratyn zerurlygyňyzy maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin. Gurluşyň polatynyň häsiýetleri 1. Polat ýokary güýç, ýeňil agram, gowy berklik, güýçli deformasiýa kuwwaty bilen häsiýetlendirilýär, şonuň üçin uly göwrümli, aşa beýik we aşa agyr binalary gurmak üçin amatly; 2. Gowy birmeňzeş we izotrop bilen, umumy in engineeringenerçiligiň ulanylyşyna doly laýyk gelýän ideal elastomerdir; 3. Material gowy süýümliligi we berkligi bar, şonuň üçin uly deformasiýa bolup biler we dinamiki ýüklere çydap biler; 4. Polat gurluşynyň gurluşygy gysga; 5. Polat gurluşy senagatlaşmagyň ýokary derejesine eýe bolup, ýokary derejede mehanizasiýa bilen ýöriteleşdirilen önümçiligi amala aşyryp biler. * Polat gurluşyny ulanmak 1. Agyr senagat zawodlary: has uly aralyk we sütün aralygy; agyr kran ýa-da uly tonnaly kranlar bilen; ýa-da 2-den 3 gatly kranly ösümlikler; şeýle hem käbir ýokary temperaturaly ussahanada polat kran şöhleleri, polat bölekleri, polat üçek, polat sütünler we ş.m. tutuş gurluşa çenli kabul edilmelidir. 2. Uly aralyk gurluşy: gurluşyň aralygy näçe köp bolsa, gurluşyň agramyny azaltmak arkaly şonça-da möhüm ykdysady peýdalar bolar 3. Minara desgalary we beýik binalar: ýokary woltly elektrik geçiriji liniýa diňlerini goşmak bilen beýik gurluş, podstansiýa gurluşy, radio we telewizion zyňyndy diňleri we maskalar we ş.m. Bu gurluşlar esasan ýel ýüküne sezewar bolýar. Lighteňil agramyndan we aňsat gurnamasyndan başga-da, polat ýokary güýçli we kiçi agzalar bölümi arkaly ýel ýüküni azaltmak arkaly has köp ykdysady girdeji getirip biler. 4. Dinamiki ýükleriň aşagyndaky gurluş: Gowy dinamiki öndürijiligi we berkligi bilen polat bolşy ýaly, has uly ýa-da has uly aralyk köpri kranly kran şöhlelerine gönüden-göni ulanylyp bilner 5. Aýyrylýan we ykjam gurluşlar: Gurluş polat göçürilýän Sergi zalynda hem ulanylyp bilner ýeňil agramy, bolt baglanyşygy, aňsat gurnama we aýyrmak sebäpli prefabrik jaý we ş.m. Gurluşyk tehnikasy bar bolsa, gurluş agramyny azaltmak üçin gurluş polatdan peýdalanmak hökmandyr. 6. Konteýnerler we turbalar: ýokary basyşly turba we turbageçiriji, gaz çüýşesi we gazanyň hemmesi ýokary güýji we syzdyryjylygy üçin polatdan ýasalýar 7. Lighteňil polat gurluşy: ýeňil polat gurluşlar we portal çarçuwanyň gurluşy bir burç bilen birleşdirilen ýa-da Soňky ýyllarda ýeňil agramly, çalt we polat tygşytlamak we ş.m. artykmaçlyklary bilen inçe diwarly gurluş polat giňden ulanylýar. 8. Beýleki binalar: Ulag koridory, trestle we dürli turbageçiriji goldaw çarçuwasy, şeýle hem partlaýjy peçler we gazanlar çarçuwalary adatça polatdan ýasalýar. Umuman aýdanyňda, gurluş polat beýik, uly, agyr we ýeňil gurluşyk üçin giňden ulanylýar.
jikme-jiklikleri gör
Döwrebap polat gurluşy Söwda binasy Önümçilik Ofisi Orta Rise aýdym ...Döwrebap polat gurluşy Söwda binasy Önümçilik Ofisi Orta Rise aýdym ...
01

Döwrebap polat gurluşy Söwda binasy Önümçilik Ofisi Orta Rise aýdym ...

2022-09-27
Polat gurluşyk binasy häzirki wagtda meşhur gurluşyk ulgamynyň bir görnüşidir we onuň esasy ýük göteriji agzalary sütün, şöhle, binýat we üçek trubkasy ýaly polatdan ýasalýar, üçek we diwar bolsa sandwiç paneli, polat list ýaly dürli materiallary ulanýar. , sim tor, köpük sement tagtasy, dürli gurluşyk amaly üçin ALC tagtasy. Önüm polat gurluşy binasy Esasy çarçuwasy Q345, Q235, Q345B, Q235B we ş.m. Kebşirlenen H bölüminiň polat sütüni we şöhlesi 2 gezek orta çal reňkli poslama garşy ikinji ramka Galvanizli C purlin, galstuk, ýaý, üçek we diwar goldawy Bolt Anchor bolt, Güýçli bolt, adaty bolt üçek we diwar a) Reňk bilen örtülen gasynlanan polat list; b) gaýa ýüň sandwiç panelleri; ç) EPS Sandwiç panelleri; d) Aýna ýüň sandwiç panelleri e) Skylight paneli gündiz yşyklandyrmak üçin ulanylýar f) Müşderileriň islegi hökmünde beýleki materiallar Gurluşyň üstü ýa-da hangar gapy Baglanyş Kebşirleýiş birikmesi ýa-da bolt birikmesi Garnituralar, kran 5MT, 10MT, 15MT we has köp gaplaýyş standart deňiz gaplamasy ýa-da ýöriteleşdirilen * Düzgünnama we çyzgylar bermek üçin bize habar bermegiňizi haýyş edýäris. uzynlygy, ini, beýikligi we ýerli howa talap ediň. Size derrew sitata bereris. Belent belentlik on ýa-da has köp gatly beýik ýaşaýyş jaýlary aňladýar; dört-alty gatly köp gatly ýaşaýyş jaýlary. Esasan, köp gatly jaýlaryň ýaşaýyş jaý derejesi köp gatly jaýlardan pes, emläk dolandyryş tölegi köp gatly jaýlardan has ýokary. Upperokarky gatlarda görnüş has giň, howanyň hili has gowy we ses pes. Önümleriň spesifikasiýasy: Esasy gurluşy Q235 Q345 S235 S355 SS400 we ş.m. ýa-da alýumin Isleg boýunça elýeterli beýleki komponentler. Jikme-jik gümrük dizaýny üçin aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris. Şeýle-de bolsa, köp gatly jaýlaryň dizaýn meýdany has uludyr, ýaşaýyş rahatlygy hem has ýokarydyr we bezeg wagtynda jaýyň görnüşini has çeýe üýtgedip bolýar. 2. Gurluşyk çykdajylary, köp gatly ýaşaýyş jaýlary köp, binada polat we betonyň köp sarp edilmegi gurluşyk çykdajylaryny ýokarlandyrýar. Mundan başga-da, liftleri, ýokary basyşly suw nasoslaryny düzmek we köp maýa goýum we energiýa talap edýän köpçülikleýin ýörelgeleri, gapylary we penjireleri we beýleki desgalary köpeltmek zerur. Köp gatly adamlar üçin adatça kerpiç-beton gurluşy ulanýarlar we liftler ýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylmaly däl, şonuň üçin bahasy has arzan. 3. Syýahat amatlylygy. Köp gatly ýaşaýyş jaýlary adatça liftler bilen enjamlaşdyrylandyr. Identaşaýjylar syýahat etmek üçin diňe birnäçe düwmä basmaly. Syýahat etmek gaty amatly. Şeýle-de bolsa, lift şowsuzlyga uçran ýa-da elektrik togy kesilensoň, syýahat etmek üçin on gatdan gowrak basgançaklara çykmaly bolarsyňyz. Amatlylyk hökman azalýar. Köp gatly jaý liftiň näsazlygy meselesini aradan aýyrýar we günde birnäçe basgançakdan çykmak saglygyňyza peýdalydyr. Biz hakda Biz polat gurluş önümleriniň ähli görnüşlerinde ýöriteleşen öňdebaryjy bir korporasiýa we aýna, polatdan ýasalan önümler, purlin we wagtlaýyn tekizleýiş zawodymyz bar. Adatça köp daşary ýurt taslamasyny kabul edýäris, gözlegiňize hoş geldiňiz. Size hyzmat etmekden örän şat.
jikme-jiklikleri gör
Giňligi 770mm Az13-770 12 Metr uzynlygy U şekilli gyzgyn rulonly polat polatGiňligi 770mm Az13-770 12 Metr uzynlygy U şekilli gyzgyn rulonly polat polat
01

Giňligi 770mm Az13-770 12 Metr uzynlygy U şekilli gyzgyn rulonly polat polat

2022-09-16
Giňligi 770mm Az13-770 12 Metr uzynlygy U şekilli gyzgyn rulonly polatlar Polat U görnüşli kagyz örtükleri Sowuk togalanan ýa-da sowuk görnüşli U görnüşli kagyz örtükleri Hytaýda, Filippinlerde, Indoneziýada, Malaýziýada, Singapurda, Wýetnamda we ş.m. Aziýada has giňden ulanylýar. Eastakyn gündogarda sowuk görnüşli profillerimizi her ýurda diýen ýaly iberdik: Yrak, Eýran, Iordaniýa, BAE, Saud Arabystany, Bahreýn, Kuweýt, Päkistan we ş.m. Awstraliýada, Afrikada, Demirgazyk we Günorta Amerikada-da köp sanly müşderimiz bar we taslamalary. Sahypa üýşmegi bir üýşmeleň, goşa üýşmek ýa-da üç gatly üýşmek bilen üpjün edilip bilner. Polat örtükli potratçylar U profilini saýlaýarlar, sebäbi baglanyşyklar bitarap okda ýerleşýär. Teoriýa boýunça, kagyz üýşmek zawodymyz islendik ululygy öndürip biler. Önümler / U görnüşli list üýşmeleri U profil sahypasy üýşmek Sowuk togalanan kagyz üýşmesi ýa-da sowuk emele gelen kagyz üýşmesi şu görnüşde öndürilýär: Polat plitalar şekilleri emele getirmek üçin dürli roliklerden geçýär, köp sanly zawod zawodlarynda ilki bilen baglanyşyklar emele gelmeli; beýleki profiller. Rollhli togalanmak prosesi adaty temperaturada amala aşyrylýar, sowatmak üçin list üýşýän maşynlara sowuk suw guýulýar. Sowuk togalanmak prosesi poladyň hasyllylygyny we gatylygyny ýokarlandyrýar. Öň kagyz örtükleri diňe ýeňil ölçegli profillerdi, ýöne tehnologiýanyň ösmegi bilen kem-kemden iň galyň sowuk rulon örtügi 16mm. Giňligi 1500 mm-den ýokary bolup biler. Sowuk togalanan örtükler has ýeňil we daşamak we eltmek has aňsat. U görnüşli list üýşmeleri köp ýyl bäri bütin dünýäde sürülýär we gurulýar. U profil sahypamyzdaky üýşmeleňler diňe gaty ýer şertleri üçin dar bölümlere eýe bolman, eýsem meýdançalary sürmek aňsat bolanda gaty giň örtük bölekleri hem bar. Sahypa üýşmegi bir üýşmeleň, goşa üýşmek ýa-da üç gatly üýşmek bilen üpjün edilip bilner. Polat örtükli potratçylar U profilini saýlaýarlar, sebäbi baglanyşyklar bitarap okda ýerleşýär. Teoriýa boýunça, örtük üýşmek zawodymyz, PAL list üýşmesi, PAU list üýşmesi, OT kagyz örtügi, list üýşmesi Arcelor, list Arcelor, asman sahypasy ýaly islendik ululygy (islendik ini, beýikligi, galyňlygy we ş.m.) öndürip biler. üýşmek, gündogar listi ýygnamak .Dürli ýer şertleri üçin ölçegleri taslamalaryň talaplaryna laýyk edip bileris. Üstünliklerimiz Ø Polatdan ýasalan örtükler, esasanam Aziýada, Koreýa listleri we Japanaponiýa örtükleri ýaly adaty kagyz üýşmeleri. Sowuk emele gelen örtük üýşmeleňi, kofferdam, derýanyň kenaryny goramak, çuňňur esaslar, meliorasiýa we ş.m. ýaly islendik ýerde ulanylyp bilner U görnüşli sowuk rulonly örtük. Bu sowuk emele gelen kagyz örtükleri, islendik taslamanyň talaplaryny ýerine ýetirip biler Bizi saýlaň 1. Öz zawodymyzda, bahamyz hil kepilligi bilen bazaryň ortaça bahasyndan pesdir. 2. Professional hyzmat topary, kynçylyklaryňyzy çalt we wagtynda çözmek üçin ajaýyp satyjy erkeklerimiz we tehniklerimiz bar. 3. Çeýe töleg şertleri Näme üçin T / T, D / P, L / C, ulanyş L / C ýaly çeýe töleg şertlerini hödürleýäris. 4. Uly aksiýa Bizde gyssagly zerurlyk üçin köp önüm bar. 5.Shorter gowşuryş döwri Siziň iberiş talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin doly önümçilik ukybymyz bar Önümiň ady Hytaýda iň uly polat polat öndürijiler, ähli görnüşli polat polat S275, S355, S390, S430, SY295, SY390, ASTM A690 Önümçilik standarty EN10248 . Uzynlygy 80 metrden ýokary içerki Hytaý bazarynda giňden kabul edilýär we Europeewropa, ABŞ, orta gündogar, günorta-gündogar Aziýa we ş.m. eksport edilýär. 1. Ini 12-300mm we galyňlygy 3-60mm aralygyndaky tekiz polat işlenip düzülip bilner. 2. Standart däl polatdan, çylşyrymly bölümi bolan kiçi polatdan goldaw berýän hünär ussatlygy pudagy. 3. Bölüm poladyny dizaýn etmekde we öndürmekde 40 ýyllyk tejribe bilen, kompaniýa pilotsyz elektrikleşdiriş dolandyryş enjamlaryna eýelik edýär, dürli önümçilik çykdajy shemalaryny üpjün edýär we müşderileriň ulanmak we çykdajy isleglerini kanagatlandyrýar. 4. Önüm gowy material we hemmetaraplaýyn öndürijilige eýe, ýokary basyşly suwy azaltmak tehnologiýasyny kabul edýär we önümiň daşky görnüşi hil standartyndan has gowudyr. Üstünliklerimiz 1. Hytaýda iň uly list üýşüriji öndüriji, 180-den gowrak dürli ýurda eksport etdik. 2. Her dürli list üýşmeleri, turbalar we esbaplar öndürip bileris, enjamlarymyzy islendik ini x beýikligi x galyňlygynda öndürip bileris. 3.Biz uzynlygy 100 metre çenli öndürip bileris we zawodda ähli reňklemek, kesmek, kebşirlemek we ş.m. önümlerini edip bileris 4. Doly halkara derejesinde tassyklanan: ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, SGS, BV we ş.m. .. 5.Biz edip bileris Sahypalary we turbalary üýşürmek we gurnamak boýunça maslahatlar we teklipler beriň Önümiň ady Hytaýyň iň uly örtük polat öndürijisi, polat polat polat S275, S355, S390, S430, SY295, SY390, ASTM A690 Önümçilik standarty EN10248 , EN10249, JIS5528, JIS5523, ASTM Eltip bermegiň wagty Bir hepde, ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE FPC Ölçegleri Bir hepde, 80000 tonna şahadatnama uzynlygy 80 metre çenli
jikme-jiklikleri gör
Awtoulag duralgasy we metal üçin gurluş polat çarçuwaly gurluşyk potratçysy ...Awtoulag duralgasy we metal üçin gurluş polat çarçuwaly gurluşyk potratçysy ...
01

Awtoulag duralgasy we metal üçin gurluş polat çarçuwaly gurluşyk potratçysy ...

2019-05-02
Awtoulag duralgasy garajlary we metal çukurlary saklamak üçin gurluş polat çarçuwaly gurluşyk potratçysy Ulanyş beýany: Polat çarçuwaly bina polat gurluş esasy çarçuwadan, bir gat örtükli materialdan ýa-da diwarlaryň we üçegiň izolirlenen sendwiç panelinden ýasalýar. Sandwiç paneliniň doldurgyjy gaýa ýüň, polistirol (EPS), poliuretan (PU) ýa-da ýörite ýasalan materiallar bolup biler. Jaýyň bu görnüşi üçin polat gurluşy, esasan, polatdan ýasalan çarçuwany has gowy goramak üçin diwarda bezelipdir, daşky görnüşi bolsa örtük böleginiň tehniki materialydyr. Adatça polat agzalary ýokary güýçli boltlar bilen birikdiriler. Tomuň diwar ulgamy, öz-özüni kakýan nurbatlar we esasy şöhleler bilen gurlup, binany has durnukly we ygtybarly edýär. Mundan başga-da, şeýle jaýlaryň adaty hyzmat ediş möhleti 15 ýyldan geçip biler we polat gurluş böleklerini we panellerini ýüklemek ýeňil we gaplamak we daşamak aňsat, ulag wagtynda az zyýan çekýär. Şonuň üçin çarçuwaly jaýyň bu görnüşi barha köp adam tarapyndan gowy görülýär we hormatlanýar. Jaý wagtlaýyn ofis, wagtlaýyn hassahana, maşgala öýi, umumy ýaşaýyş jaýy, naharhana we ş.m. hökmünde giňden ulanylýar. Aýratynlyklary: Iteniň ady Köp maksatly polat çarçuwaly binalar Dizaýn standart US / NZ / AS / EU / China GB we ş.m. biziň üçin hiç hili kynçylyk ýok, ýa-da adaty haýyş boýunça Gurluşyk görnüşleri Polat garaage meýdançalary, oba hojalygy binalary ýaly kiçi polat çarçuwaly binalar polat guşlar üçin ammarlar, ýönekeý ammar jaýy we ş.m. Uly binalara beýik we köp gatly ofis binasy, polat zawody ammar zawody, uly polat gurluş stadion binalary we ş.m. Esasy çarçuwalar Hakyky taslama esasynda adaty polat çarçuwalar / Truss / Grid gurluşy we ş.m. Q235, Q345B materiallary ýa-da beýleki adaty üçek EPS / PU sendwiç paneli, gaýa ýüň, aýna ýüň, ýeňil köpükli sement paneli, ýeke reňkli listler ýa-da ýörite materiallar we ş.m. talap edilýän materiallar talap edilýär. Bölümler Goşmaça gapylar Goşmaça Windows PVC süýşýän penjire, bir / goşa aýna we ş.m. koridor ädim tagtasy barlanan polat tagta, goşmaça pol tagtasy kontrplak tagtasy, sement kerpiçleri, agaç kafel, goşmaça suw turbalary we elektrik. Biz ony ýerli ýerdäki standartlara esaslanyp dizaýn edip we öndürip bileris, ýa-da deşigi öňünden ätiýaçlandyryp bileris we ş.m. Mawy / gyzyl / ak / başga reňkler Müşderiniň haýyşy boýunça önümlere syn: öndürijilik we häsiýetnamalar: 1. Ekologiýa taýdan arassa, ýygnamak wagtynda öndürilen galyndy ýok. 2. Gapylary, penjireleri we içki bölekleri düzeniňizde çeýeligi. 3.Ajaýyp görnüş, diwarlar we üçek üçin dürli reňkler. 4. Çykdajylary tygşytlamak we daşamak üçin amatly. 5. Iň azyndan 15 ýyl hyzmat ediş möhleti. 6. Birnäçe gezek ýygnamak we sökmek üçin gowy ukyp. 7. atylylyk geçirmeýän, ses geçirmeýän we suw geçirmeýän we ş.m. Üstünlikleri: 1. Has ýokary netijelilik: jaý gurmak üçin polat çarçuwalary ulanmak wagt we pul tygşytlaýar. Öndürijiler polat gurluşyk böleklerini üpjün edijilerden CAD çyzgylaryndaky takyk ululygyna we spesifikasiýalaryna sargyt edip bilerler, bu bolsa tertipli gurnama işine getirer. 2.Dizaýn: Irki modully gurluşygyň umumy tankytlaryndan biri binalaryň gutulara meňzeşligidir. Polatyň berkligi, güýji we çeýeligi dizaýnerlere bu düşünjä garşy çykmaga kömek edýär. Polat çarçuwany ulanýan dizaýnerler, kantilewerli modullar, egri aýratynlyklar we çukur üçekler ýaly effektler döredip bilerler. Bu aýratynlyklar has wizual gyzyklanma döredýär we binanyň modully gurluşyk usulyny gizläp biler. 3. Howpsuzlyk: gurluşykçylary gurmak üçin polat adaty agaç bilen deňeşdirilende has ygtybarlydyr. Polat ýangyna garşy has ýokary derejä eýedir we aňsatlyk bilen barlap boljak doly ineredener ulgamy hökmünde binanyň dizaýnyna birleşdirildi. Kebşirlenen birikmeler agaç birikmelerinden has güýçlidir we kebşirlenen birikmeler weýran ediji synagdan peýdalanyp, aňsatlyk bilen barlanyp we barlanyp bilner. Günüň ahyrynda müşderiler hakyky gurluş bitewiligi bolan binany garaşyp bilerler. 4. Hil: polatdan peýdalanmagyň hil netijesini üpjün edýändigine şek ýok. Poladyň berkligi modully binalary öndürmekde ulanylýan ähli komponentleriň gurluşygyň üstaşyr we gurnama döwründe şowsuz bolmagyny üpjün edýär. Polat poslama çydamlydyr. Içerki we daşarky gurluşyk gurşawynda öndürijiligi öňünden aýdylýar we kepillendirilýär. Bu binanyň ömrüniň dowamynda öndürijiligi baradaky näbellilikleri aradan aýyrýar. Gaty poslaýjy şertlerde polat gyzgyn galvanizasiýa ýa-da beýleki laýyk örtükler bilen goralyp bilner. Kebşirlenen polat birikmeleri diňe bir beýleki materiallardan has güýçli bolman, eýsem ineredener dizaýnlaryny we aýratynlyklaryny barlamak üçin gaty aňsat synagdan geçirilýär. Polatdan ýasalan önümlerde ulanylýan boltly birikmeler, güýçliligini we modully gurluşykda islendik programma üçin laýyklygyny kepillendirmek üçin niýetlenendir. Abraýly üpjün edijilerden satyn alnan boltlar we berkitmeler, önümçiligini goldaýan we görkezilişi ýaly ulanylanda öndürijiligini tassyklaýan hil barlagy ulgamlaryna eýe bolar. 5. Durnuklylyk: polat diňe bir pudak üçin ajaýyp däl, daşky gurşaw üçin amaly saýlawdyr. Polatdan gurlan modully binalar ýokary takyklyk bilen öndürilýär. Netijede, gurluşyk döwründe biderek materiallar gaty az we poligon gaty azalýar. Polat hem 100% gaýtadan ulanylýar. Binanyň ömrüniň ahyrynda ähli polat bölekleri aýrylyp, beýleki polat konstruksiýalarda ýa-da önümlerde ulanmak üçin gaýtadan işlenip bilner. Goýmalar: dürli ugurlarda giňden ulanylyp bilner polat gurluş ammary, zawod, zawod, polat ofis binalary, beýik / köp gatly polat çarçuwalar, polat garaage meýdançalary, polat ekerançylyk öýi, ammar jaýy, polat awtoulag duralgasy, ýaşaýyş üçin käbir polat kiçijik jaý we dükan, ofis, myhmanhana we ş.m. söwda jaýlary kiçi meýdany sebäpli, müşderiler dürli logistik çykdajylary tygşytlamak isleseler, bir gezek sargyt edilmeli 5-7 birlik ýaly birnäçe toplum has gowy we has ykdysady. Müşderileriň soragyna hoş geldiňiz.
jikme-jiklikleri gör