ក្រុម​របស់​យើង

ក្រុមនេះកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួនប្រាំពីរ។បច្ចុប្បន្ននេះ យើងមានបុគ្គលិកជាង 1,200 នាក់ ដែល 206 ជាអ្នកបច្ចេកទេសវិស្វកម្មគ្រប់កម្រិត និងគ្រប់ប្រភេទ ហើយជាង 60 នាក់គឺជាវិស្វករសំណង់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅថ្នាក់រដ្ឋ GradeⅡ អ្នកសាងសង់ និងស្ថាបត្យករ។


WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!